Saturday, 11 February 2017

(150) Amsterdam Post, 5 october 2012

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive

Peter Pan 5 october 2012


Door: Ingezonden (Peter Pan)(300) Monotheism is the sadomasochistic principal component of the oversized polytheistic space (Amsterdam Post)Well, I found no more difficult title, this looks somewhat easier:

'The main feature of the space of gods in the archetype of God is sadomasochism.'

Or so I see it.

And another word for sadomasochism is monotheism.


Thus monotheism is the most important factor of polytheism.

Monotheism is a religious - read sexual - dictatorship which banned all earthly gods and barricaded the narrow path to God - in an inaccessible parallel universe -  with toll booths as there are synagogues, churches and mosques.

Considering sadomasochism as main characteristic of monotheism, also might address the core of Islamic culture.

Sadomasochism might be seen as a super-instinct of murder and sexual lust. It is mainly a human quality. Might be his only contribution to the evolution.


It is a bipolarity to be found everywhere in human culture. It is seen as normal. It is an exercise of power on the basis of sexuality permeating the whole society.

Within monotheism, Islam and Christianity form a sadomasochistic bipolarity. Although Christianity developed later as a transitional form to polytheism.

In the evolution the fundamental relationship between husband and wife has been cultivated by sadomasochism. It conditioned the permanent willingness of women to monogamy based on monotheism.

Sadism cannot exist without masochism. Therefore, Christianity desperately needs Islam to praise her guilt and penance. Similarly, it is Islam which needs Christianity to hone its hatred against tender and fondant cultures. And without the witch hunt in the Middle Ages the sufferings of Christ were meaningless, without any dimension.

Indeed, one sees in the comments always love, guilt and atonement of Western culture contrasted with hate, revenge and honor of Islam.

After renouncing the sadistic Christian church in the last quarter of the last century Islamic invasion came as reaction on ailing Christianity. The Christian church, moreover, not to be confused with the teachings of Jesus.

Two sides are needed to sadomasochism as a cybernetic model. Men can practice sadism occasionally, but for a real sadomasochistic relationship cooperation of women is essential. A very important issue in this analysis.

A second factor is that the suffering of Muslim women no longer can be regarded as rejection of Islamic terror. In fact in masochism suffering is a lust. It reinforces submission. At least according to the sadomasochistic principle.


Now we all know that sadomasochism in sexuality can be pretty exciting. Atheists practice BDSM in which women get equal rights. Men are expected to stop when it gets fun.

But it gives much more fun to see women as objects. That's the real thing. Therefore, we are fascinated by Islamic culture. Excited by visions of rape and murder of women without any empathy. Since in our culture we are brought up to respect the fragile vulnerability of the female body which slows us down.

Therefore I postulate that Islamic culture has made the sadomasochistic relationship between husband and wife to its core ideology. Islam was in its unitarianism (one God) the sadistic extreme of monotheism. Christianity moved to the other side and reformed Jesus into an androgynous God.

Islamic culture has enforced a dialectic and turbulent relationship on the sexes, by which both husband and wife experience more pleasure than pain. Concluding: Suffering is reversed delight in this. Suffering reïnforces masochism in women.


Then it is obvious Muslim women also cherish sadomasochism.

So by definition there is no experimental evidence of sexual dissatisfaction of Muslim women within this Islamic system.

If tomorrow 750 million Muslim women would leave the system, Islam would immediately collapse. For a religion without women is like a sea without fish.

Which means islamic ideology ceases to exist if Muslim women no longer cooperate. And that is quite a scientific proof of their lustful acceptance of this system.

And we must do everything possible to cultivate secular Muslim women and promote their intellectual development. And no way must we support Muslim males. 

Instead of imposing separation between immigrants and natives, which will stop the Islamic invasion, in Europe we must lay the caesura between Muslim males and females.

That is not a matter of sympathy for Muslims but a question of divide and conquer.

Unfortunately, then one gets more criminal Muslim males but that's a simpler problem.


Door: Peter Pan
(300) Het monotheïsme is de sadomasochistische principale component uit de overgedimensioneerde polytheïstische ruimte (Amsterdam Post)Wel, moeilijker kan ik het niet zeggen, makkelijker wel:

Het belangrijkste kenmerk van de godenruimte in het archetype Gods is het sadomasochisme.

Althans, zo zie ik het.

En een ander woord voor sadomasochisme is hier monotheïsme.

Het monotheïsme is dus de belangrijkste factor uit het polytheïsme.

Het monotheïsme is een religieuze — lees seksuele — dictatuur die alle  aardse goden verboden heeft en de smalle weg naar God — in een onbereikbaar parallel universum — heeft gebarricadeerd met tolhuizen, zoals daar zijn synagogen, kerken en moskeeën.

Wanneer men het sadomasochisme als voornaamste kenmerk van het monotheïsme beschouwt, dan heeft men misschien ook wel de kern van de islamitische cultuur te pakken.

Het sadomasochisme is te zien als een superinstinct uit moordlust en seksualiteit. Het is een voornamelijk menselijke kwaliteit. Wellicht wel zijn enige bijdrage aan de evolutie.

Het is een bipolariteit die overal in de menselijke cultuur te vinden is. Wij zijn het normaal gaan vinden. Het is een machtsuitoefening op basis van seksualiteit die de hele cultuur doordrenkt.

Islam en christendom vormen binnen het monotheïsme vervolgens een sadomasochistische bipolariteit. Zij het dat het christendom zich later als overgangsvorm naar het polytheïsme ontwikkelde.

Maar ook de grondverhouding tussen man en vrouw is in de evolutie gecultiveerd door sadomasochisme. Het conditioneerde later ook de permanente willigheid van de vrouw in de monogamie van het monotheïsme.

Nu kan sadisme niet bestaan zonder masochisme. Daarom heeft het christendom de islam hard nodig om haar schuld en boetedoening aan te prijzen. Evenzo heeft de islam het christendom weer nodig om haar haat tegen verwekelijkte en fondante culturen aan te scherpen. Merk op dat zonder heksenvervolging in de Middeleeuwen ook aan het lijden van Christus iedere betekenis, iedere dimensie ontbrak.

En inderdaad ziet men in de comments altijd liefde, schuld en boetedoening van de Westerse cultuur gesteld tegenover haat, eer en wraak van de islam.

Na het afzweren van de sadistische christelijke kerk in het laatste kwart van de vorige eeuw kwam de islaminvasie voor het zieltogende christendom als geroepen. De christelijke kerk overigens niet te verwarren met de leer van Jezus.

De les hieruit is dat voor sadomasochisme als cybernetisch model altijd twee partijen nodig zijn. Men kan als man wel incidenteel sadisme bedrijven, maar voor een sadomasochistische cultuur is de medewerking van de vrouw onontbeerlijk. Dat is in deze analyse een heel belangrijk gegeven.

Een tweede gegeven is dat het leed van moslima’s nu niet meer als afwijzing van islamitische terreur kan worden aangemerkt. In masochisme is leed namelijk een vorm van lust. Het reinforced haar submission. Althans volgens het sadomasochistische beginsel.

Nu weten wij allemaal dat sadomasochisme in de seksualiteit best opwindend kan zijn. Atheïsten zweren dan bij BDSM waarin de vrouw gelijke rechten krijgt. Van de man wordt dan verwacht op te houden als het leuk wordt.

Maar het is natuurlijk veel heftiger om de vrouw als object te mogen zien. Dat is de real thing. Daarom worden wij massaal gefascineerd door de islamcultuur. Het heerlijke vermoorden en verkrachten van vrouwen zonder enige empathie. Want in onze cultuur houdt de fragiele kwetsbaarheid van het tengere vrouwenlijf ons tegen, het remt ons af.

Postuleer daarom dat de islamitische cultuur het sadomasochisme in de relatie tussen man en vrouw tot de kern van haar ideologie heeft gemaakt. De islam werd in haar unitarisme (één God) het sadistische extreem van het monotheïsme. Het christendom schoof naar de andere kant en vervormde Jezus tot androgyne God.

De islamitische cultuur levert zo een dusdanig sterke dialectiek tussen de geslachten op, dat beide er meer genot dan leed aan beleven. Wat zeg ik? Leed is juist omgekeerd genot in deze. Leed reïnforced het masochisme in de vrouw.

Dan ligt de conclusie voor de hand dat de moslima hieraan dus ook plezier beleeft.

Wij krijgen daarom per definitie geen experimenteel bewijs van het seksuele ongenoegen van de moslima binnen dit kennelijk ook door haar geadoreerde islamitische systeem.

Wanneer 750 miljoen moslima’s morgen uit het systeem zouden stappen, dondert de islam onmiddellijk in elkaar en staan alle moslims droog. Want een religie zonder vrouwen is als een zee zonder vis.

Wat betekent dat de islamideologie ophoudt te bestaan als de moslima niet meer meedoet. En dat is dan wel een wetenschappelijk bewijs van haar ongenoegen.

En daarom moeten wij hier in het Westen alles op alles zetten om seculiere moslima’s te kweken en hun intellectuele ontwikkeling te bevorderen. Daarentegen dienen wij moslims op geen enkele manier intellectueel te ondersteunen.

In plaats van de scheiding tussen allochtonen en autochtonen te leggen, wat de islamitische invasie stopt, dienen wij binnen Europa de cesuur tussen moslims en moslima’s te leggen.

Dat is geen kwestie van sympathie voor moslima’s maar een kwestie van verdeel en heers.

Dan krijgt men helaas wel meer criminele moslims maar dat is een aanmerkelijk eenvoudiger problematiek.


Door: Peter Pan969 views

Geplaatst door: Ingezonden op 27 sep 2012. Gearchiveerd onder Leestip!. U kunt de reacties op dit artikel volgen via RSS 2.0. U kunt onderaan de pagina een reactie achter laten. Pingen is momenteel niet toegestaan.
          

 1. 55 Reacties voor “Het monotheïsme is de sadomasochistische principale component uit de overgedimensioneerde polytheïstische ruimte”

 1. 1
rommel zegt:
Zie je wel. Alles is seks.
Blij dat een ander het ook begrijpt.

  1. 2
@1 rommel
LOL. Dat zijn we dan weer eens:

  1. 3
Samenvatting: Fondante culturen en vrouwen ruiken naar vis om de man voor de droogheid van de zee te waarschuwen terwijl gelovigen met een rol prikkeldraad om hun löl rondlopen ter herinnering aan de spijkers van je zus waarbij de hogepriesters zichzelf martelen door gebruik te maken van kleine jonge gaatjes in een bed. Lang leve de Famous Grouse:)

  1. 4
De seksuele theorie van religie:
Lees die site via de link, mensen!
  1. 5
rommel zegt:
Ik vind het gewoon lekker.
Al dat moeilijke gelul er omheen.
Mijn hele leven, de reden van mijn bestaan, het geld wat ik ontworstel, gevechten die ik bega, de goden die ik ontken met de smart van mijn begaan, bevindt zich tussen de dijen van mijn vrouwtje, waar ik me in laat gaan.

  1. 6
Ab Sconditus zegt:
@Peter Pan
Vermoedelijk hebt u ergens in de jaren `70-`80 (aan de UVA?) menswetenschappen gestudeerd.
Dit schrijfsel draagt nl. van A tot Z het stempel van de religieuze theorie van de Frankfurter Schule en het culturele marxisme van de jaren `60-`70 in de sociologie, de psychologie en de andragogie.
Destijds driftig gesteund en gesponsord vanuit Moskou om de kerken in het vrije Westen te ondermijnen en de sexuele moraal van de jeugd alhier te corrumperen. Een significant onderdeel van de culturele oorlogsvoering ten
tijde van de koude oorlog, met het oogmerk om het Westen op termijn te laten verzinken in een drekput van decadentie en geestelijke verwekelijking.
Wat hen trouwens nog behoorlijk goed is gelukt ook!
Russen zijn namelijk bepaald niet achterlijk.
Om Islam en Christendom hier nu weer eens op 1 hoop te gaan gooien is wel de duidelijkste uiting van dit kortzichtige marxistische denken.
Weliswaar verpakt in neo-freudiaanse psychologie en fenomenologische godsdienstsociologie, uit de koker van Reich, Markuse, Habermass c.s.(die kerels zijn al meer dan 20 jaar DOOD hoor!), maar niettemin uit de zelfde giftige bron, omdat men de verziekte, want eenzijdig versexualiseerde, neo-freudiaanse antropologie eclectisch en verwrongen toepaste op de fenomenologische en godsdienstsociologische theorie van het monotheisme
En dat is gewoon 100% Frankfurter Schule!
En dus ook voor 100% afkomstig uit het Kremlin. In opdracht van een paar heel slimme jongens als wijlen Soeslow, Khazinski en andere overlevenden van Stalin, die er in de late jaren `50 de opdracht toe gaven . En daarna uitgewerkt en in de vroege jaren `60 met succes naar de universiteiten in het Westen overgebracht en geimplemneteerd door ”nuttige idioten” van wetenschappers en hoogleraren; vooral in West Duitsland en de VS; de gevaarlijkste potentieele vijanden van de toenmalige Sowjet Unie immers. !.
Dat is de feitelijke oorsprong van uw hele wereldbeeld, meneer/mevrouw @Peter Pan!
Misschien dat dit u ”auw” doet, maar hopelijk stemt het u ook tot nadenken.
Lees a.u.b. eens een paar goede boeken over de Reformatie en de Verlichting in plaats van die neo-marxistische rommel (sorry E.!), die zij er destijds bij u hebben ingestampt en neem ook eens de moeite om u te verdiepen in de significante verschillen tussen Christendom en Islam.
Pax tibi ^__^


Ab Sconditus zegt:
@Peter Pan
Presumably you somewhere studied human sciences in the '70-'80 (at the University of Amsterdam?).
This written material carries from A to Z the stamp of the religious theory of the Frankfurter Schule and the cultural Marxism of the years '60-'70 in sociology, psychology and andragogy. 
In those days angrily supported and sponsored by Moscow to undermine the churches in the free West and to corrupt local sexual morals of youth. It was a significant part of the cultural warfare during the cold war, with the intention to leave the West eventually sink into a cesspool of decadence and spiritual effeminacy.
In what they pretty well succeeded too.
Russians are in fact determined not as stupid as some of us think.
To see Islam and Christianity from the same perspective is the clearest expression of this short-sighted Marxist thinking.
Although wrapped in neo-Freudian psychology and phenomenological sociology of religion, from the pen of Reich, Markuse, Haber Mass others (those guys are already DEAD more than 20 years though!), But nevertheless the same poisonous source, because it is insane and unilaterally sexualized, it is neo-Freudian anthropology eclectic and twisted applied on the phenomenological and sociological theory of monotheistic religion. 
And that's just 100% Frankfurter Schule! 
And therefore it comes from the Kremlin, for 100%. Commissioned by some very smart guys as late Soeslow, Khazinski and other survivors of Stalin, who in the late '50 gave the command. And then worked it out and in the early '60 and successfully transferred it to universities in the West where it was implemented by 'useful idiots' of scientists and professors; especially in West Germany and the US; there we find possibly the most dangerous enemies of the former Soviet Union after all!
This is the actual origin of your entire worldview, sir / madam @Peter Pan! 
Perhaps this does "ouch" to you, but hopefully it let you think. 
Please read even a few good books on the Reformation and the Enlightenment rather than neo-Marxist rubbish (sorry Editor!) that they have stamped into your brains and also take even bother to delve into the significant differences between Christianity and Islam. 
Pax tibi ^ __ ^ 
  1. 7
Avidia zegt:
Zojuist had ik iets geschreven in “vrouwen en de overheid”, het is niet geplaatst, zal het voortaan opslaan.

Het ging over moslim vrouwen. Nou, die vrouwen zijn niet zo ongelukkig hier in nederland dan menigeen denk. Die vrouwen houden de schijn op. Zij krijgen banen van onze vrouwen, zoalsnieuwe gezinnen huizen krijgen van onze kinderen, ze zijn sluw in alles!!!!
Als die vrouwen thuis komen gooien ze lachend hun hoofddoek af en zeggen, kom op jongen, we hebben het weer verdiend voor vandaag, schenk me een wijntje in, en samen proostend op ons slappelingen, lachen zij zich een ongeluk, en nog meer schreef ik :-{{{

 1. 8
Avidia zegt:
weer niet gepost

  1. 9
Avidia zegt:
ik zeg vast dingen die niet mogen :-{

  1. 10
Avidia zegt:
oke dan, slaap lekker allemaal, zal het nooit meer doen.

  1. 11
rommel zegt:
Bij mij sta je drie keer op een rij Avidiaatje van me. Beetje geduld dan kom jij ook wel.

  1. 12
rommel zegt:
En vertel mij is dingen die niet mogen. Nu we het toch over seks hebben. Maak van je hart geen moordkuil. Ben 1 en al oor. Vertel het aan rommel.
Voordat die naar bed gaat. Geef me seksleven een impuls.

  1. 13
Pure poëzie alert op #5
De gedigt: “Al dat moeilijke gelul er omheen.”
Mijn hele leven,
de reden van mijn bestaan,
het geld wat ik ontworstel,
gevechten die ik bega,
de goden die ik ontken
met de smart van mijn begaan,
bevindt zich tussen de dijen
van mijn vrouwtje,
waar ik me in laat gaan.

  1. 14
@6 Ab
Er word in dit betoog niet opgeroepen om de westerse cultuur te verwerpen en in decadentie te vervallen. Het is een nuchter en pragmatisch betoog. Sterker nog: Het geeft de achilleshiel van de islam aan en werpt de mens terug op haar ware aard, driften en wezen. En die zijn onmiskenbaar dierlijk. Het standpunt dat vrouwen het verschil kunnen maken in het losweken van de islam als ideologie onderschrijf ik volkomen. Ik heb het verschil tenslotte nog maar een jaar of 20 aan den lijve gezien.
Je geeft op geen enkel moment een argument dat het verhaal weerlegt. Vinger wijzende naar een ander pervers kwaad duidt je het. Je redeneert niet op grond van feiten. En dat is logisch omdat je slechts “gelooft”. Je neemt enkel maar aan. En dat is geen voorwaarde om God niet te aanvaarden. Je hoeft niet te geloven om God of Jezus Christus te aanvaarden als de spil in het geheel. Je hoeft niet over water te kunnen lopen om tot het onvoorstelbare in staat te zijn. Zó sprak de rabbi.
Ik ben geheel niet door overtuigd door je verweer.
Wij staan slechts aan het begin van een zoektocht naar een nieuwe waarheid. As we speak worden de kaarten geschud. Nee, de aarde bleek niet plat en de zon draaide er niet omheen. Maar de zon bepaalt wel het leven op aarde en we bleken niet het middelpunt te zijn. Ook als je “out of the box” denkt kan God nog evengoed bestaan.
De verbeeltenis van “God die mens werd”, Jezus dus, is een simpele verklaring van de grootsheid van God. God is het al. Elk deeltje in het universum. God is in de mensen. Wij zijn allen God te saam. Wij kunnen niet zonder mekaar als samenhangend en complex mechanisme. WIJ zijn het leven en de dood. Het universum is het leven en de dood. God is de alfa en de omega. Oneindig. Perpetuum en reproducerend in telkens een perfecter voorkomen. Wij zijn de schaapkens van den Heer der Heerscharen: sterrenstofjes, zandkorrels in het geheel der elementen. Alle elementen samen vormen God. Wij kunnen geen toren bouwen, zo hoog, tot in het huis van God want dat zijn we zelf en alles rond om ons!
We zijn tot intellectuele dieren geëvolueerd. Wij kunnen onze kloten en hormonen beredeneren en aantonen. We zijn nog niet eens halfweg wat dat betreft. We weten nog geen fractie van het geheel. Noem het God.
In niets wat Peter Pan zegt ligt de Christenheid onder vuur. Wie de parabelen van Christus begrijpt ziet een leraar. Een rabbi die een dieselmotor uitlegt in het stenen tijdperk.
Dat is precies wat hier gebeurt. Het heeft niets met politiek uit een era of een gedateerde psychologische benadering te maken. Maar alles met een puur rationele beschouwing. En ik vind dat die daar een verdraaid knap stukje tekst over heeft geschreven. Dit is voer voor in een collegezaal.@6 Ab
Nowhere in this argument is recalled to reject Western culture and lapsing into decadence. It is a sober and pragmatic argument. In fact, it gives the Achilles heel of Islam and throws mankind back to its true nature, instincts and basic entity. And those are unmistakably animal. The view that women can make a difference in the soak of Islam as ideology I agree completely. Lastly, I have only a year or 20 seen firsthand the difference.
You give no argument that refutes the story at any time.  You indicate the story as finger pointing to another perverse evil. Your reasoning is not based on facts. And that makes sense because you just "believe." Just take it on. And it is not a requirement to accept God. You do not have to believe in order to accept God or Jesus Christ as the pivot of the whole. You do not have to walk on water to be capable to the unimaginable. So the rabbi said.
I'm entirely not convinced by your defense.
We are only at the beginning of a search for a new truth. As we speak, the cards are shuffled. No, the earth was not flat and the sun revolved not around. But the sun will affect the life on Earth, and we turned out not to be the center. Even if you are  thinking "out of the box" God can just as well exist.
The characterization of "God who became man," Jesus therefore, is a simple explanation of the greatness of God. God has it all. Every particle in the universe. God is in the people. We are all God together. We can not live without each other as a coherent and complex mechanism. WE are life and death. The universe is life and death. God is the Alpha and the Omega. Infinity. Perpetual reproducing in still more perfect form. We are the sheep of the Lord of Hosts: star dust, grains of sand in all the elements. All elements together form God. We can not build a tower so high up in the house of God because that we are ourselves and everything around us!
We have evolved to intellectual animals. We can argue and demonstrate our balls and hormones. We're not even halfway for that matter. We know even a fraction of the whole. Call it God.
Nowhere Peter Pan says Christianity is under attack. Who understands the parables of Christ sees a teacher. A rabbi who explains a diesel engine in the stone age.
That's exactly what happens here. It has nothing to do with politics in an era or to make a dated psychological approach. But all with a purely rational consideration. And I think that there has been written a pretty twisted piece of text. This is fodder for a lecture.

  1. 15
Gielah zegt:
Wij zijn niet ´allen God te saam´ , professor.
Alle klei van de wereld wordt nooit klei- plús- beeldhouwer.
Hoger en verder dan ‘alle klei van de wereld’ komt dat niet.
Waar christenen hun leven op bouwen is enkel en alleen maar de Beeldhouwer, Die hen steeds maar meer op Hemzelf lijkend maakt.
Dit artikel is duidelijk door zelf nog NIET gebeeldhouwde klei geschreven.
De mogelijkheid bestaat zelfs dat hij zelfs het bestáán van de beeldhouwkunst en van een persoonlijke beeldhouwer zal loochenen.
Dat geeft verder niets en het houdt hem van de straat natuurlijk, dat dan weer wel.
Maar het gaat dus noodzakelijkerwijs helemaal nergens over.

  1. 16
paardekoper zegt:
Neo-freudiaans gereutel, slap modieus new age gezwatel. Ab Sconditus had ongelijk met zijn Frankfurter Schule. Dit is een mislukte imitatie van Rudolf Steiner, het kan zo geplukt zijn uit het maandblad Onkruid.
Wat is de conclusie van dit epistel? Dat de moslima moet worden gescheiden van de moslim. Dat is even onzinnig als het scheiden van de rammen van de schapen om een gezonde veestapel te krijgen.
Kortom, dit is een nieuwe aflevering van Marten Toonder: Ollie.B.Bommel en het mysterie van de verdwenen hoofddoek..

  1. 17
Nyko zegt:
Uw interessante analyse lijkt me in grote lijnen zeer plausibel.
maar ik vrees dat uw seculiere-moslima-kwekerij weinig klanten zal hebben
Ten eerste moeten we n.m.m. de theorie van Max Weber dat het protestantisme onze arbeidsethos veroorzaakte niet m.m. extrapoleren naar de islamwereld. Al was het maar omdat moderne filosofen en theologen menen dat Weber ongelijk had en oorzaak en gevolg doorelkaar haalde, m.a.w. het protestantisme sprak ons aan juist omdat we zo’n hardwerkend volk zijn.
En zo spreken sommige leerstukken van de islam bepaalde volkeren aan, en moeten anderen er niets van hebben. Dat blijkt o.a. uit het feit dat ethnische minderheden in de moslim regio’s pas hun eigen godsdienst opgeven als ze daartoe worden gedwongen, en dat er bij mijn weten aldaar ook geen spontane religieuze mixen zijn ontstaan.
Ten tweede: de vroeger door socialisten en feministen aangehangen theorie van de dominantie van nurture boven nature is alweer een paar decennia verlaten. De genen, dus nature, prevaleren. En dan heeft de indoctrinatie in de madrassa dus minder impact dan het genetisch bepaalde karakter van een individu. En heeft dus ook voorlichting alleen impact op diegenen die van binnenuit zelf al aan het twijfelen zijn, en die door informatie of aangereikte solidariteit daardoor de Islam vaarwelzeggen. (en die wat mij betreft best door mogen gaan met hun privé ietsistisch moslim-zijn).
Het aantal potentiële twijfelaars en islam-verlaters zal n.m.m. ook niet groot zijn. Ook puur staatkundige dictaturen hebben altijd de steun van de meerderheid van de bevolking.
En als mensen al in in opstand komen, is dat meestal niet o.g.v. een intrinsieke mentale verandering, maar t.b.v. materiële verbetering.
Daarom is n.m.m. een totaal verbod van alle religieuze islam-uitingen op de werkplek de beste methode om twijfelaars over de streep te helpen.

  1. 18
Ab Sconditus zegt:
@Frik
De schrijver van dit artikel mag wat mij betreft denken en geloven wat hij/zij wil.
Stel slechts de validiteit van zijn/haar bronnen in twijfel en onder kritiek.
En redeneer hier niet vanuit het geloof (dan zou je inderdaad een punt hebben), maar sec vanuit de geschiedenis van de wetenschap gedurende een bepaalde periode in de XXe eeuw, de catastrofale impact die dit op het Westen heeft gehad, en de feitelijke grote verschillen tussen Christendom en Islam.

 1. 19
G.Deckzeijl zegt:
@Professor: belangrijke post.

  1. 20
Ab Sconditus zegt:
@Frik
En eh…
Tussen 1999-2002 een kritisch proefschrift geschreven over de implementatie van de neo-marxistische seculiere psychologie en sociologie in het kerkelijke pastoraat. Dit heeft mij dan weliswaar het titeltje ”dr.” opgeleverd, maar ook de verbitterde vijandschap van bepaalde figuren in de academische wereld en de linkse kerk, met alle gevolgen van dien.
Want was opeens een ”ketter” en werd ook als zodanig behandeld.
Dit soort dingen, als wat @Peter Pan hier schrijft, WERDEN (en worden?) in collegezalen aan studenten sociologie en psychologie voorgeschoteld en erin gestampt. Vooral in de jaren `70-`80.
Of men dat tegenwoordig nog doet weet ik niet.
Hopelijk niet, want dan is mijn werk, en de hele persoonlijke via dolorosa ten gevolge hiervan, ten minste nog ergens goed voor geweest.
@Gielah
Het gaat wel degelijk ergens over.
Dit is het trieste resultaat van de succesvolle implementatie van de denkbeelden van het neo-marxisme van de Frankfurter Schule in de menswetenschappen.

  1. 21
Hans Jansen zegt:
Mag ik wie in godsdienst geïnteresseerd is, nog eens de boeken van bv. Rodney Stark aanraden? Het bovenstaande artikel ‘Monotheïsme is de sadomasochistische principale component..’ is echt je reinste flauwekul. Strijd allen overigens onvermoeibaar de goede strijd!

  1. 22
Ab Sconditus zegt:
@Hans
Gelukkig.
Nog een beetje intellectueel tegenwicht om dit schrijfsel te ontzenuwen.
(Ja, meneer/mevrouw @Peter Pan; wie kaatst moet de bal verwachten.)
@Frik
Haal mij a.u.b. eens uit dat spamfilter weg.

  1. 23
dag zegt:
Helaas, ook dwalingen hebben hun plaats in het grote geheel. Wie deze dwalingen niet overwint… heeft binnen de dwaling “alle gelijk van de wereld”.
@21~Strijd allen overigens onvermoeibaar de goede strijd!
Prima advies.

  1. 24
Ab Sconditus zegt:
@Peter
You’re playing with the big boys now.

  1. 25
Ab Sconditus zegt:
@paardekoper (was mijn vaders beroep!)
Het eclectisch toepassen van premissen en aannames uit de (neo) freudiaanse psychologie op de fenomenologische godsdienstsociologie is nu juist een kenmerk van de Frankfurter Schule.

  1. 26
Dr. Buddy zegt:
Hmmm, vermakelijk artikel.
Het monotheïsme is de sadomasochistische principale component uit de overgedimensioneerde polytheïstische ruimte.
Welke bedoelt u? Ik kom net terug uit de twaalfde en heb geen contouren van polytheïstisme waargenomen.
Zij het dat het christendom zich later als overgangsvorm naar het polytheïsme ontwikkelde.
Eens. Het verzamelen van voetbalplaatjes is een vorm van idolaterie.
Merk op dat zonder guillotines en heksenvervolging in de Middeleeuwen ook aan het lijden van Christus iedere betekenis, iedere dimensie ontbrak..
En ik maar denken dat de guillotine bij de Franse Revolutue hoort.
Daarentegen dienen wij moslims op geen enkele manier intellectueel te ondersteunen.
Uiteraard. Een dergelijke behoefte kan alleen voortkomen uit masochisme, is dus een bipolariteit en verstoort het westerse superinstinct dat voortkomt uit wetenschap en seksualiteit. Kennis is nu eenmaal sexy -- kijk maar naar de Ipod5.

  1. 27
Ik zie niet in waarom vorenstaand betoog diametraal tegenover het gegeven zou staan dat de Christenheid de beschaving inluidde en onderhoudt. Dat zal vast aan mij liggen.
Als Peter stelt dat moordlust en seksualiteit wellicht de enige menselijke bijdragen aan de evolutie zijn dan hoef ik natuurlijk mijn kop maar uit het raam te steken om te zien dat zulks volslagen kolder is. Maar de grote lijn van het verhaal, dat religie een vorm van zelfkastijding of machtswellust is, zie ik heel goed kunnen bestaan naast de klassieke opvattingen over het geloof. Het geeft er een “menselijke”, of eigenlijk primitieve, draai aan. En dat mag natuurlijk niet want dan erken je niet meer dat alles in de handen van God is. Dat huisje is voor mij niet heilig. Net zoals ik vloek op zondag, sodomie bedrijf, me aan geen enkele spijswet hou en werk op de sabbath.

  1. 28
Ab Sconditus zegt:
@Frik
Dou kest doch wol laiz’n, of nait?
Het gaat hier niet over de inhoud van het geloof, maar over de vermeende psycho-sociale implicaties daarvan aan de hand van een stel neo-freudiaanse aannames.
Begrijp wel dat schrijver hiermee primair zijn kanonnen wil richten op de Islam (loffelijk streven hoor), maar daarmee zijn doel gewoon voorbij schiet, omdat hij dan weliswaar enig verstand heeft van psychologie en sociologie, maar tegelijk duidelijk geen snars af weet van vergelijkende godsdienstwetenschap en kerkgeschiedenis.
Zie: @Hans Janssen op 21.

  1. 29
Dit is ook geen slap jaren ’70 socio-gezwam:
The Grand Design’
In het in oktober 2010 uitgegeven boek ‘The Grand Design’ wordt door Hawking, in samenwerking met Leonard Mlodinow (1954), gesteld dat het heelal zichzelf uit niets kan vormen en dat spontane schepping er de reden van is ‘dat er iets is en niet niets’ en waarom wij, mensen, bestaan. Zijn conclusie is, in tegenstelling tot waar zijn eerdere boek zich nog wel min of meer aan vasthoudt, dat ‘God niet nodig was voor de schepping van het heelal’. Wat deze stelling betreft, beweerde Hawking enkele maanden eerder al tijdens een interview dat het bij een God in ieder geval niet gaat om een wezen, dat je kunt aanroepen en vragen stellen. Of het universum geschapen is door een God of door een serie natuurkundige wetten, hield hij zich het liefst bij de tweede mogelijkheid, al wees hij het niet af dat je die natuurkundige wetten ‘God’ kan noemen.
Ten antwoord op de kritiek, die het boek ‘The Grand Design’ losmaakte, zei Hawking dat niemand kan bewijzen dat ‘God niet bestaat, maar dat de wetenschap Hem onnodig heeft gemaakt’.
Wellicht dat daarnaast God een erg handig instrument en houvast is in de menselijke psychologie…
Overigens roept Hans (naast een goeie boekentip) alleen maar dat het flauwekul is zonder te verklappen waarom. Daar kan ik niet zoveel mee.

  1. 30
Dr. Buddy zegt:
@29
Of het universum door een entiteit of een stel natuurkundige wetten is gemaakt is voor de mens niet meer dan een randvoorwaarde. Als je de evolutietheorie bekijkt worden de belangrijkste vragen niet beantwoord: waarom optimalliseert een eencellig wezen zijn chemische structuur opdat het meercellig kan worden? Waarom specialiseert een soort binnen 10 generaties terwijl het verstandelijk onbekwaam is? Zolang zulke vragen onbeantwoord blijven zal er altijd ruimte blijven voor het begrip god.

  1. 31
@30 Dr. Buddy
Dat heet DNA. Het is overigens een minderheid die zich weet aan te passen. De meeste gaan gewoon dood als de temperatuur een graad omhoog of omlaag gaat. Maar er zijn er ook bij die zelfs een reis naar de maan overleefden aan de buitenkant van de capsule. Die gaan gewoon even in de slaapstand totdat de omstandigheden weer gunstig zijn…

  1. 32
Dr. Buddy zegt:
@31 Prof
Ja, dat is DNA. Maar haar meeste geheimen moeten nog ontrafeld worden. Aanpassing op basis van toeval (zoals de evolutietheorie nu stelt) of bevat het een buitengewoon intelligent logoritme dat de langetermijnplanning verzorgt? Ik ga voor de laatste optie.

  1. 33
rommel zegt:
Als er een god bestaat moet die wel een vreselijke sadist zijn. Anders had die wel wat beters verzonnen dan het moordzuchtige zooitje op deze planeet wat elkaar moet opvreten om in leven te blijven. Het is 1 en al moord en doodslag in de natuur. Fijne god is dat.

  1. 34
Ab Sconditus zegt:
@Frik
In het artikel zie ik niks over Hawking.
Wel leuk dat je hem aanhaalt overigens.
Een eerlijke wetenschapper kan niet anders dan een agnost zijn en daarmee tot de conclusie moeten komen, dat de wetenschap niet in staat is om het bestaan, of het niet bestaan, van God aan te kunnen tonen.
En dat Hans alleen maar zegt dat het flauwekul is heb ik trachten te onderbouwen.
Of hij het met mij eens is, is natuurlijk vs.2.

  1. 35
@32 Dr. Buddy
Zolang het tegendeel niet is bewezen ga ik voor de optie die Hawking stelt. Dat alles tot de natuurkunde is te herleiden en alles aan die regels is gebonden. Ik kan hiermee dus concluderen dat ik geen gelovige ben. Desondanks zie ik Jezus Christus wel als mijn Grote Inspiratiebron. Hij zal dat vast niet erg vinden…

  1. 36
Dr. Buddy zegt:
@35
Helemaal mee eens -- A hundred percent!

  1. 37
G.Deckzeijl zegt:
Dit kan niet wachten.
Kijk goed naar hun verschijning. U vertrouwt het niet?
Vraag meteen naar hun legitimatie.
Laat iemand anders 112 bellen en geef kentekens meteen door.

  1. 38
Peter Pan zegt:
@ 17 Nyko
Mijn bijdrage was oorspronkelijk bedoeld als comment. Het is een reactie op een eerder artikel.
maar ik vrees dat uw seculiere-moslima-kwekerij weinig klanten zal hebben’
Naar mijn mening bestaat er een principieel verschil tussen moslims en moslima’s. In tegenstelling tot de moslim beschikt de moslima over een meerdimensionaal cultureel fundament. Haar werd in de vroege kindertijd namelijk geen seksuele ideaalprojectie op een mannelijke God afgedwongen.
Daarom zal over de generaties heen het aandeel seculiere moslima’s in Europa als vanzelf toenemen. Zij stromen automatisch door naar de driedimensionale Verlichting. Ik ben daarin wat optimistischer dan u.
Off topic:
Overigens is het ‘seksuele model van religie’ een pragmatisch en beschrijvend model. Het werd ontwikkeld uit de eenvoudigste vorm van vectorprojectie. Projectie en anti-projectie leverden het breekijzer in het monotheïsme. Zo werd het bewuste van het onbewuste gescheiden.
Het model is opgebouwd uit ‘ons’ collectieve onbewuste. Daar bestaat nog wel een duidelijke link tussen religie en seksualiteit. Onder voorwaarde dat de vroegste mens alleen door rationeel gedrag kon overleven werden de verbanden tussen de begrippen opnieuw ingevuld.
Het ‘seksuele model van religie‘ respecteert andere opvattingen en toont belangstelling voor theorieën die in principe falsifieerbaar zijn. Het veronderstelt dat religie al vele miljoenen jaren oud is en baseert zich niet op twijfelachtige overleveringen, die veelal door mannen werden opgesteld.
On topic:
m.a.w. het protestantisme sprak ons aan juist omdat we zo’n hardwerkend volk zijn.’
Ingeval u mij verkeerd begrepen hebt, ben ik het volledig eens dat iedere cultuur zijn eigen religie schept. Het christendom past bij de aard van de Westerse mens. Het harde werken, het lijden zit hem in de genen. Het christendom met zijn vermeerdering van zilverlingen en de wekelijkse biecht leverde lange tijd het beste economische model ter wereld.
Wat ook betekent dat ieder volk op zijn religie mag worden aangesproken en verantwoordelijkheid moet willen dragen voor wat er de wereld in haar naam wordt aangericht. In dit model ligt de verantwoordelijkheid daarom niet bij God maar bij de mens zelf. In het bijzonder bij de beheersing van zijn seksuele driften.
En zo spreken sommige leerstukken van de islam bepaalde volkeren aan, en moeten anderen er niets van hebben. Dat blijkt o.a. uit het feit dat ethnische minderheden in de moslim regio’s pas hun eigen godsdienst opgeven als ze daartoe worden gedwongen, en dat er bij mijn weten aldaar ook geen spontane religieuze mixen zijn ontstaan.’
In het algemeen kan worden gesteld dat men het geloof niet uit een volk kan slaan. Maar men kan onder dwang wel voorkomen dat nieuwe generaties religieus worden geïndoctrineerd. Dat geldt ook voor het christendom in moslimlanden. Daarnaast kan het driedimensionale christendom in principe wel degenereren tot de eendimensionale islam. Waar het omgekeerde voor mannelijke moslims vrijwel uitgesloten is.
Wat betekent dat het christendom in de Westerse cultuur op enig moment wel degelijk door de islam kan worden overlopen. Het cruciale element is hier de opgave van de tweede en derde culturele dimensie. De inwisseling van het onafhankelijke en afstandelijke recht tegen de eendimensionale sharia, en de degeneratie van de vrouw tot object (Brussel).
Mannelijke moslims moeten als verloren worden beschouwd voor de Westerse cultuur. Zij kunnen integreren maar niet meer assimileren. De reden ligt in de religieuze indoctrinatie in hun vroege jeugd, die een eendimensionale godenruimte heeft aangebracht. Dat kan later niet meer worden veranderd. Dat volgt uit de seksuele theorie van religie.
Moslima’s daarentegen zullen wel mengen met de Verlichting. Seculiere moslima’s brengen hun kinderen dan weer een meerdimensionale cultuur bij. Moslima’s kunnen volgens dit model wel degelijk in de Westerse samenleving assimileren.
Wat betekent dat er een tweedeling zal ontstaan op Europese bodem tussen seculiere vrouwen en criminele mannen. Zij vormen de extremen van de oorspronkelijk orthodoxe bevolking.
Ten tweede: de vroeger door socialisten en feministen aangehangen theorie van de dominantie van nurture boven nature is alweer een paar decennia verlaten. De genen, dus nature, prevaleren.’
Ik zou hier minder stellig in zijn. Even off topic om op stoom te komen:
Nature bepaalt het genetisch overgeërfde archetype Gods dat uitgaat van heteroseksuele polygamie. Het aardige is dat wij hier te maken hebben met een evolutionair artefact, dat in conflict kan komen met nog een andere genetische hoedanigheid, men kan namelijk tevens homoseksueel zijn. Men kan daarom homoseksueel van aard zijn met een aangeboren heteroseksueel godsbesef. Daardoor ontstaat dan in het gebed de homo-erotische relatie met God. Die wordt hier opgevat als een nauwelijks bewuste sado(God)masochistische(man) betrekking.
Nature behept de man daarom met een ingebakken conflict, wat in de ‘wetenschap’ vroeger als door nurture veroorzaakt werd gezien. Wat overigens nog steeds geldt voor de eendimensionale islam.
Want wanneer homoseksualiteit daar zou worden erkend, dan zou de cultuur tot twee seksuele rollen, twee goden of twee dimensies moeten worden opgerekt. En dat is per definitie religieuze zelfmoord voor het monotheïsme. En daarom zal het monotheïsme homoseksualiteit nooit kunnen erkennen, maar dit altijd ‘een ziekte’ blijven noemen:
Onder Amsterdamse joodse jongeren is ophef ontstaan over een verklaring waarin 162 rabbijnen en joodse leiders homoseksualiteit een ziekte noemen. Een van de ondertekenaars is opperrabbijn Aryeh Ralbag van de Joodse Gemeente Amsterdam. In de verklaring staat dat homoseksualiteit niet is aangeboren en kan worden genezen.’
Verder stelt u:
Ten tweede: de vroeger door socialisten en feministen aangehangen theorie van de dominantie van nurture boven nature is alweer een paar decennia verlaten. De genen, dus nature, prevaleren. En dan heeft de indoctrinatie in de madrassa dus minder impact dan het genetisch bepaalde karakter van een individu. En heeft dus ook voorlichting alleen impact op diegenen die van binnenuit zelf al aan het twijfelen zijn..’
Nature is heel belangrijk. Maar er is één manier om nature te overrulen en dat is nurture in de vroege kindertijd: religieuze indoctrinatie. Na het twaalfde levensjaar ligt de dimensionaliteit van de godenruimte in het archetype Gods namelijk vast. Dat stelt het model. Het is een assumptie waarvoor overigens veel evidentie bestaat.
Is de godenruimte te klein zoals bij mannelijke moslims het geval is, dan is assimilatie alleen nog mogelijk in een cultuur van kleinere of gelijke dimensionaliteit. In de middeleeuwen degenereerde het christendom zo ook gemakkelijk tot één dimensie, als de huidige islam.
Mijn conclusie is daarom dat nature veelal doorslaggevend is, maar door nurture kan worden overruled in de vroege kindertijd.
Daarom is n.m.m. een totaal verbod van alle religieuze islam-uitingen op de werkplek de beste methode om twijfelaars over de streep te helpen.’
Het verbieden van alle religieuze islam-uitingen kan alleen bedoeld zijn om de leidende cultuur te beschermen. Ik ben daar een voorstander van omdat het hier gaat om een agressieve religie. Moslims zullen hierdoor overigens niet gaan twijfelen en twijfelaars zullen orthodoxer worden. Mannelijke moslims assimileren niet en moeten extrinsiek gemotiveerd worden om zich aan de leidende cultuur te onderwerpen.
Moslima’s kunnen echter intrinsiek worden bereikt waarvoor een andere psychologie ontwikkeld moet worden. Kopvoddentaks, hoe grappig ook sorteert hier een tegengesteld effect. Het drijft haar terug in de armen van haar man.
Het aan de Verlichting inherente respect voor de vrouw laat ook moslima’s moeiteloos seculariseren en assimileren. De driedimensionale cultuur berooft Allah van zijn Almacht, zijn alleenheerschappij. Moslima’s zijn daarom onze natuurlijke bondgenoten om van de islam een driedimensionale cultuur, een polytheïsme te maken. De oplossing van het islamitische probleem in Europa vereist daarom een aparte strategie voor moslima’s. De tijd verstrijkt…

 1. 39
Elvi zegt:
@ Hans Jansen. Ik heb dan nog een interessante stelling om te verklaren.
De joodse cultuur, ik zeg met opzet niet religie, volgt nog steeds de vrouwelijke lijn. De erfenis wordt bepaald door de vrouw.
Dat betekent dat het een matriarchaat moet zijn geweest in zijn oorspronkelijke vorm.
Hoewel je dat bepaald niet zou aflezen aan de orthodoxe Joden van tegenwoordig, het lijkt wel of zij de islam volgen. Hoe bizar. In zijn geheel genomen volgt Israël nog steeds wel die lijn, welke absoluut staat voor democratie.
De islam is een patriarchaat. Overduidelijk. Ik zou wel eens willen weten of daar een stuk historische haat vandaan komt. We kunnen lezen wat we willen, de kans is klein dat we het echt gaan begrijpen.
Hoewel de democratie die we hebben gekend in het westen er wel een afspiegeling van lijkt te zijn, ondanks Rome.
Islam versus Jodendom: Mannen die zich wilden los wrikken van de vrouwelijke macht?
Zomaar een gedachte.
Het stuk van Pan is zeker geen flauwekul. Macht, sex, het heeft mensen gedomineerd in alle tijden.
Ben benieuwd naar je antwoord.

  1. 40
Roos zegt:
Ik zit in de spam box… hoera!

  1. 41
Roos zegt:
ns,
het jodendom overleeft via de vrouwelijke lijn. Dat impliceert een matriarchaat. De islam daarentegen via de mannelijke lijn. Zomaar een gedachte…

Het belang van vrouwen is dus totaal tegenstrijdig in beide culturen, hoewel je dat aan de Joodse orthodoxen van tegenwoordig niet zou kunnen afleiden, die lijken teveel op te gaan in het islamisme om een, voor mij, onbegrijpelijke reden.
In die tijd was het Jodendom prominent aan Mohammed. Zou de verklaring van de intense haat van moslims tegen joden uit die tijd kunnen stammen?
Mannen versus vrouwen kort gezegd.
Het is absoluut geen onzin wat Pan daar zegt. Er is wel degelijk een coherentie tussen sex en macht en die zal er altijd zijn. Het waarom begrijp ik nog steeds niet helemaal. Mannen = fysieke kracht, vrouwen = intelligentie.
Het is de keuze die een volk maakt tussen beide en of dit volk dat aankan, zonder vernedering van één van beide soorten, om democratie ten volle te implementeren, is blijkbaar telkens weer de vraag.
De EU bewijst dat sommige mannen zich daar niet goed bij voelen. En toont dat vrouwen er aan meewerken als ze dat genoeg oplevert. Ziende blind.
Is dit te kort door de bocht omdat er teveel nuances zijn.
Of komt het er toch in feite op neer?

 1. 42
Peter Pan zegt:
Mannen = fysieke kracht, vrouwen = intelligentie.’
Het dialectische proces:
De volgende bijdrage is beslist niet seksistisch bedoeld. Maar hij is te kort om te nuanceren:
Het is common sense dat man en vrouw een verschillend verstand hebben. Zij scoren op verschillende dimensies: formeel en associatief denken.
Zouden stellen met hetzelfde soort verstand misschien al uitgestorven zijn? Zij scoren dan slechts op één dimensie. Het geheel van hun kwaliteiten is dan minder dan de som der delen. Hun verstand overlapt immers, waardoor zij zich niet konden handhaven.
Vormen de hersens van een normaal stel wellicht een Gestalt die groter is dan dat van twee mannen of twee vrouwen? Als dat zo is dan kan het nog mis gaan in de onderlinge afstemming.
Bijvoorbeeld wanneer het mannelijke verstand wordt uitgeschakeld door het magisch denken van de islam. Dan functioneert het formele denken niet meer naar behoren. Dan stuurt de man alles in het honderd. Dan regresseert de hele cultuur tot het associatieve denken van magisch denken. Het resultaat daarvan is culturele indolentie.
Het dialectische proces:
Primaire religie betreft het spanningsveld tussen formele logica en associatief denken. Deze denkprocessen zijn de uitersten van het menselijke verstand en vinden hun oorsprong in de relatie tussen man en vrouw. Man en vrouw ontwikkelden met reden een verschillend brein. Dat is de bedoeling van de natuur.
Tussen de denkwerelden van man en vrouw bouwt zich van nature een spanningsboog op. Een onderhandelingsruimte. Dat is het dialectische proces. Daarbinnen bereiken man en vrouw dan samen in wijsheid een afgewogen oordeel over hun bestaan. Deze dialectiek bevordert de culturele ontwikkeling van de mens. Het dialectische proces is zo de katalysator van iedere culturele evolutie, voorwaardelijk voor iedere culturele dynamiek.

  1. 43
Peter Pan zegt:
Jodenhaat.
Volgens de seksuele theorie van religie wordt de seksualiteit van de man in de vroegste jeugd een projectie afgedwongen op de drie archetypen van de cultuur. Het eerste is het archetype Gods.
Stel dat je er als moslim later achter komt dat de God die jouw identiteit en jouw diepste wezen bepaalt, eigenlijk de God der Joden is. De godenruimte wordt na het twaalfde jaar gesloten. Je zult er voor altijd mee moeten leven. Uit deze cognitieve dissonantie volgt Jodenhaat. Althans volgens deze theorie.

  1. 44
Jacques Ganssteeg zegt:
In de wetenschap geldt dat een theorie pas een theorie is als je er hypothesen (toetsbare uitspraken) uit kunt afleiden. Daarvan is hier geen sprake, zo te zien.

  1. 45
paardekoper zegt:
Hoe is het toch mogelijk dat volwassen mensen met enige intelligentie in deze onbewezen onzin geloven. Eros en Tanatos, het oidipus-en elektracomplex is toch al tijden geleden op de vuilnisbelt gegooid?

  1. 46
Peter Pan zegt:
@44 Jacques Ganssteeg
Ik ga hierin goeddeels met u mee.
Het is een theorie in ontwikkeling waarbij ‘god’ en het begrip ‘religie’ zijn geoperationaliseerd. En wel zodanig dat zij in dit universum in principe meetbaar zouden moeten zijn.
Zou de theorie valide zijn dan zijn ‘religie’ en het godsbesef tot ver in het dierenrijk traceerbaar. Maar natuurlijk kan men de juistheid van deze operationalisatie betwijfelen. In welk geval de theorie op inhoudelijke gronden kan worden afgewezen.
@ 38 ‘Het ‘seksuele model van religie‘ respecteert andere opvattingen en toont belangstelling voor theorieën die in principe falsifieerbaar zijn. Het veronderstelt dat religie al vele miljoenen jaren oud is en baseert zich niet op twijfelachtige overleveringen, die veelal door mannen werden opgesteld.’

  1. 47
Gielah zegt:
Zelfs God begrijpt hier vast en zeker geen hout van.
Waarom moeten niet-met-God-in-contact staanden toch altijd zoveel kolder over godsdienst neerschrijven?
Waarom geen onderwerpen aansnijden waar men wél iets van weet?
U ziet mij toch ook geen lang artikel over voetbal neerzetten?
Dat zou je reinste zelfdiskwalificatie zijn, dus nee… laat u maar.
Maar als het over godsdienst gaat willen Jut en Jul ineens van alles en nog wat debiteren….. waarschijnlijk met de gedachte in het achterhoofd, dat er tóch bijna niemand meer is met enige geestelijke kennis en ervaring, die de onzin kan ontzenuwen.

  1. 48
@47 Gielah
Dat zeggen moslims ook altijd als je het over hun “geloof” hebt.

  1. 49
rommel zegt:
Ach,
Gielah zie ik als het zoveelste godsgezeur wat je het leven wil moeilijk maken. Wees blij dat ze niet in Iran is geboren en geen moslim is. Had je nog veel meer gezeik gehad.
Wees is eerlijk Gielah. Zou jij ook niet blij zijn met een verbod en sanctie op kritiek en spot op jouw god en profeet? Geef maar toe dat je je daar wel bij de islamieten kan mee aansluiten. Al zou het alleen maar zijn voor die mohammedaantjes in je klas waar je in je godsdienstwaanzin, ondanks alle verschillen herkenning mee had.

  1. 50
rommel zegt:
Soms krijg ik het idee dat G. denkt dat ze god is. Ieder geval minstens een Jezus met een kutje, wat denkt als naaste plaatsvervanger de ongelovige en verlorenen de les te lezen om op haar pad te herleiden. Irritant mens.

  1. 51
rommel zegt:
Waar Ab nog met de voetjes op aarde staat, en tenminste het gevoel voor het vergankelijke kan vinden -- met mij dus -- galoppeert dit paard van Christus zich regelmatig in haar hoogmoed -- waar herkennen we dat van -- naast haar doel. Jammer dat zoveel kennis verloren gaat aan een hoop gezever.

  1. 52
rommel zegt:
Eindelijk een voordeel gevonden om met dashboard in te loggen. Kan dan niet een ander zijn reacties stiekem verbasteren of verduisteren, maar wel mijn eigen reacties verbeteren, ondanks dat ze in het donkere achterste van Frik zijn gevallen. Weer wat geleerd. Ik ben misschien lui en langzaam maar zeker niet stom. Kijk uit met met me. Je weet niet waar je aan begint. Krijg je nog spijt van Fik, de ruimte die je me geeft.

  1. 53
Peter Pan zegt:
Het verband tussen religie en seksualiteit.
De seksuele theorie van religie komt niet uit de lucht vallen. Seksualiteit en religie hebben samen wat. Maar wat? De vanzelfsprekendheid van deze binding heeft mij altijd verbaasd. Hoe dat theoretisch kan. En dan juist binnen het monotheïsme.
Waarom religie toch zonder gêne de seksuele regels stelt aan de vrouw. De vanzelfsprekendheid waarmee de Paus zich over seksualiteit uitspreekt. Maar wat mij het meest fascineerde was toch wel de relatie tussen de seksualiteit van de man en God. En dat was de start van de seksuele theorie van religie.
Religie heeft een sterk effect op het welbevinden van de vrouw. Vrouwen voelen zich wereldwijd wat minder prettig in een religieuze samenleving. Men kan zonder overdrijving stellen dat religieuze ontregelingen waar en wanneer ook ter wereld vrijwel altijd de onderdrukking van de vrouw betreffen. ‘Welbevinden van de seksen’ is daarom de eerste seksuele afgeleide waar religie effect op heeft. Krom gezegd is ‘sekse’ afhankelijk van religie.
Maar binnen religie treedt er nog een effect op. Patriarchale religies onderdrukken vrouwen meer dan neutrale religies. Immers binnen het masochistische christelijke geloof van de Westerse samenleving heeft de vrouw zich laatstelijk nog een zeer grote vrijheid verworven. Vergelijk dat eens met de sadistische islam.
Sadomasochisme’ is daarom de tweede seksuele afgeleide waar religie iets mee heeft. Maar sadomasochisme is hier een onafhankelijke variabele. Dus het ‘welbevinden van de vrouw’ is afhankelijk van sadomasochisme én religie.
Wel, parallel aan de vrouw worden overige seksuele rollen ook onderdrukt. ‘Geaardheid’ is daarom de derde seksuele afhankelijke van sadomasochisme én religie.
Dus krijgen wij de volgende omschrijving: sadomasochisme en religie hebben een statistisch effect op het welbevinden van vrouwen en overige seksuele rollen.
Dit is allemaal vrij bekend. Maar wij hebben een inhoudelijk probleem. Wat is de theoretische band tussen religie en seksualiteit. Religie is de independent variable en seksualiteit is dependent. Behalve sadomasochisme. Dat is ook independent.
Als nu religie synoniem kan zijn aan sadomasochisme, dan hebben wij religie niet meer nodig. Maar sadomasochisme kan altijd nog een tussenschakel zijn tussen religie en sekse en overige seksuele rollen. En religie en sadomasochisme kunnen beide nog confounded zijn en samen worden veroorzaakt door een hogere macht, God bijvoorbeeld.
Vanuit het oogpunt van spaarzaamheid is religie echter niet meer nodig waar wij immers het veel makkelijker te manipuleren sadomasochisme hebben. Daarmee kunnen wij die seksuele effecten gemakkelijk bereiken.
Opgemerkt wordt dat deze exercitie bedoeld is voor het monotheïsme. Het voert te ver om op het polytheïsme in te gaan.
Wij concluderen daarom dat het sadomasochisme wezenlijk is voor het monotheïsme tot het tegendeel bewezen is. De essentie van christendom en islam ligt daarom werkelijk in het sadomasochisme. De islam is de sadistische pool en het christendom de masochistische.
Maar dan hebben wij het monotheïsme dus geoperationaliseerd in sadomasochisme. En haar effecten herleid naar het welbevinden van de vrouw en overige seksuele rollen.
Wij hebben religie dus uit het seksuele model geschreven. Religie kan gewoon veel beter begrepen worden uit de seksualiteit.
Afgezien van het onderscheid in afhankelijke en onafhankelijke variabelen wordt het seksuele model van religie dus bepaald door slechts drie dimensies: sadomasochisme, geaardheid en geslacht.
Maar het model klopt pas inhoudelijk als ook het volgende waar is:
Binnen het monotheïsme schaamde de man zich voor zijn sadisme, omdat het werd afgewezen door de basale moraliteit, het elementair fatsoen. Maar hij ontkende zijn lusten openlijk en vluchtte in zijn godsprojectie. De man schaamde zich ook voor homoseksualiteit, verwierp de overige seksuele rollen en zag de vrouw als object.
In naam van God pleegde hij vervolgens zijn meest verschrikkelijke en sadistische misdaden. Zijn smerigste lusten vervulde hij onder uitvoering van ‘de wetten Gods’.
En de vrouw, zij accepteerde deze slachtpartij omdat haar man de wetten Gods uitvoerde. De wetten Gods zijn in overeenstemming met de basale moraliteit. Zij liet zich in wanhoop afslachten, verwachtingsvol naar God die in wezen de mannelijke wellust is.
Zo ontwikkelde de man een godsconstruct bestaande uit één dimensie, waarin de polen bestaan uit: (hetero, man en sadisme) versus (homo, vrouw en masochisme).
Dit is de seksuele omschrijving van de kern van het godsbegrip van het pure monotheïsme met slechts één God.
Het monotheïsme is daarom een seksuele schaamtecultuur op basis van de ontkenning van sadomasochisme, de verwerping van homoseksualiteit en de vernedering van de vrouw.
Het monotheïsme is daarmee de inverse of het omgekeerde van de seksualiteit. De geheime lusten van gelovigen bestaan uit wilde seksuele moordlust, homoseksuele bestijgingen en het vertrappen van de vrouw. Dominee, rabbi en imam zijn gekend aan de lusten die zij het sterkst bestrijden.
Maar nu klopt onze theorie op het laatste moment weer wel. Want zo beschouwd is religie dus een vorm van seksualiteit, het is de inverse van de seksualiteit. Maar dat geldt dus alleen voor de schaamtecultuur van het monotheïsme.
Dus de reden dat religie zulke sterke effecten heeft op het welbevinden van de vrouw en van overige seksuele rollen is gelegen in het feit dat het monotheïsme zelf een inverse is van seksualiteit. Het monotheïsme is een gedaante van de seksualiteit.
Het is de inverse van sadomasochisme en homoseksualiteit, wat betekent dat het in de bewuste projectie heteroseksualiteit en vanilleseks (anti-SM) bevordert, terwijl haar onbewuste werkelijke lusten bestaan uit sadomasochisme en homoseksualiteit.
Laat dat de werkelijkheid nu verdomd goed beschrijven…

 1. 54
dag zegt:
Ik geloof dat het hier om macht gaat. En niet over ‘het geloof’.
Dat zijn twee volkomen verschillende beginselen. Macht is niet hetzelfde als geloof.
Als Gielah onderuit wordt gehaald als in een soort machtsstrijd, dan is dat prima.
Maar als je iemand die iets wil uitleggen zo schoffeert, dan ben je een schoft.

  1. 55
Nyko zegt:
Discussie op maroc forum:
Is de combinatie hoofddoek en pumps kinky?

   
 1. 56
Paardestaart zegt:
Sjongejonge..Laat alle hoop maar varen..
Waren atheisten nu tenminste maar zo verstandig om agnost te worden..!
Het is een kwelling om een mensenleven lang de blunerende, parmantige onzin aan te moeten horen over god van verder best verstandige mensen, juist van lieden die helemaal niet aan god geloven..!
Waarom houden ze hun kop niet als ze niets bij te dragen hebben dan de botte dooddoeners waar een puber zich nog voor zou schamen. Mijn eigen goede vader zaliger zelfs hield intuwele soosavonden waar alsmaar onoverzichtelijker formulerende atheisten en andere pricipielen de gehele godganse avond bezig waren de ene stropop na de andere in de hens te steken, allemaal totaal futiel en onbetekenend.
De scheiding van kerk en staat in de beschaafde wereld houdt toch juist in dat je van anerman´s godsdienst verschoond mag blijven? Impliceert dat niet dat je anderen ook bewaart voor die van jou?
Waarom dan ontzien overtuigden van een lege kosmos zich niet om eindeloos over het meublilair van anderen heen te wateren..Again and again..!
Frik, wat moslims zeggen of niet zeggen doet er in dit verband helemaal niet toe: zij zijn van de énige denominatie die zich anderman´s vrijheid van geloof niet wil en kan neerleggen en jij weet ook heus wel hoe dat komt: voor zover islam ons ook maar iets aangaat is ´t omdat het mohammedanisme helemaal geen godsdienst is, maar een politieke  overtuiging. Daarom moet je een moslim die anderen het zwijgen oplegt niet vergelijken met Gielah, maar met een NKVDer of een lid van de Stasi. De gelovigen zoeken niet te overtuigen, ze roepen het gezag erbij -- dat heeft met geloof heel weinig te maken. Weet jij ook wel natuurlijk.
.
En Rommel, je zit er zo ontiegelijk naast..Als je je niet zo´n boertige verachting zou permitteren tegenover mensen die iets over god wildenzeggen dan had je dat best begrepen en dan zou je je niet zo vergalopperen
Als iemand´s gal zó gaat schuimen dat het ´m zwart voor de ogen wordt, als hij alleen maar wartaal kan uitslaan als iemand iets over zijn god wildevertellen -- laat ´m dan in godsnaam z´n waffel houden. Dat ´ie dan asteblieft ergens anders bij een ferme pot bier weer zijn tanden zet in de dijen van z´n vrouw: dan heeft hij het naar z´n zin, en dan hoeven anderen zich niet plaatsvervangend dood te schamen voor de afgezaagdheden die hij kennelijk niet binnen weet te houden
HOME 
= http://peterpansparadijs.blogspot.com/


cc-by-nc-sa


This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.


No comments:

Post a Comment