Sunday, 19 March 2017

(165) Tragedy: The battle of gods of Adam and Eve

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number ArchivePeter Pan - 22 Februari 2011


Next tragedy exacerbates by accentuated coarseness the contrast between the delicate Eve and the narcissistic Adam. It is a somewhat different view of the Paradise story. It tries to show the utter difference in thinking between the sexes. The irony wants it is just Adam who falls prey to his associations and Eve holds an astute formal mindset. Because formal and associative thinking between the sexes concerns just sliding normal distributions. Eva sets her husband chess on all sides.
Onderstaande tragedie scherpt door aangezette grofheid de tegenstelling aan tussen de fijngevoelige Eva en de narcistische Adam. Het is een wat afwijkende opvatting van het  het paradijsverhaal. Het tracht het volslagen verschil in denkstijlen tussen de seksen aan te geven. De ironie is dat het juist Adam is die ten prooi valt aan zijn associaties en dat Eva er een scherpzinnige formele denktrant op na houdt. Want het formele en associatieve denken tussen de seksen betreft slechts over elkaar schuivende normaalverdelingen. Eva schaakt haar man er dus aan alle kanten uit..
                                            --------------------------------


De pijn der liefde wierp een laken over Eva’s dood. Te laat besefte Adam dat zijn liefde sterker was dan haar dood. Sterker dan het gif der seksualiteit. Sterker nog dan ieder dwaas geloof.
The pain of love, threw a sheet over Eve's death. Too late Adam realized his love was stronger than her death. Stronger than the poison of sexuality. Even more than any foolish faith.

Adam:
Voorwaar ik zeg u, ik heb God geschapen naar mijn evenbeeld. Zijn dankbaarheid was groot en ik verkreeg de heerschappij over gans de schepping. Dat ik thans ook nog het eeuwige leven verkrijge.
AdamVerily I say unto thee, I have created God as my likeness. His gratitude was great and I got the dominion over all creation. That I also get eternal life.
Eva:
Adam, mijn grote held, gij wenst te zijn als God. Vergun mij u te zeggen dat gij hem niet behaagt. Gij hebt de toorn van God gewekt. Uw gedrag is slecht bevonden en verrot als kwaad. Gij zijt een schoft in ’t diepst van uw gedachten. Hoezeer gij ook op God wilt lijken, gij zult Hem niet genaken. Gij kunt niet laten, noch volbrengen, wat God in mij kan doen verzengen. Hij is onsterfelijk.
EveAdam, my great hero, thou want to be like God. Allow me to tell thee that thou do not please him. Thou hast awakened the wrath of God. Your behavior is considered bad and rotten and evil. Thou are a bastard in the deepest of thy thoughts. As much as thou want to be like God, thou shalt not overtake him. Thou cannot withhold, nor accomplish what God can scorch in me. He is immortal.
Adam:
Onsterfelijkheid is al wat God mij schenken kan. Mijn krachtig lijf snelt in zijn kinderen de eeuwigheid voorbij. Zij zijn als God gelijk mijn evenbeeld. Zo zal ik eeuwig voortbestaan en de mens tot voorbeeld strekken. Ja, waarlijk, ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.
AdamImmortality is all that God could give to me. In my children my strong body rushes to eternity. They are like God as my likeness. So I will survive forever and be an example for humanity. Yes, indeed, I am a God in the deepest of my thoughts.
Eva:
Maar Adam, God zou uw prachtig lijf zeker overtreffen, maar dat wil Hij niet. Hij kan het wel, maar Hij doet het niet. Hij brengt mijn geest zo al in vervoering. Maar gij, mijn grote geweldenaar, gij moet zo nodig maar gij kunt het niet. Gij kunt niet laten, noch volbrengen, na uwe lusten mij verzengen. Zelden samen in ‘t geluk, zelden tempert gij mijn juk. Zelden reikt gij mij de hand, zelden dat gij mij ontspant.
EveBut Adam, God would surely surpass thine gorgeous body, but he will not. He can, but he does not. Without that, he brings my spirit already in ecstasy. But thou, my great tyrant, thou are so eager, but thou can't. Thou cannot temporize, nor accomplish thy lusts and scorch me. Rarely together in happiness, tempers rarely ye my yoke. Rarely thou reach out to me and rarely I'm satisfied.
Adam:
Eva, zwijgt. Gij zijt slechts het object mijner lusten. Gij smaakt daarbij het genoegen dat ik u verkies boven de geit. Gij weet als geen ander dat mooie vrouwen raaskallen. Gij zijt schoon, gij zwetst en hebt geen ziel, ergo zijt gij een vrouw. Was gij een subject dan blokkeerde dit terstond mijn lusten en besprong ik weer de geit. Dan stopte de voortplanting en keerden wij terug naar ‘t Paradijs.
AdamEve, silent. Thou are just the object of my desires. Thou hast the satisfaction that I prefer thee over the goat. Thou know better than anyone that beautiful women rave. Thou art fair, thou art prating and have no soul, ergo thou art a woman. Were thou a subject then blocked this once my desires and I pounced on the goat again. Then stopped the reproduction and we returned to Paradise.
Eva:
Ik bewonder u ten zeerste, maar Adam, vergun mij u tot voorzichtigheid te manen. Ik ben slechts een zwakke vrouw. Uw krachtig lijf perst mij somwijlen de ziel tot ijlen
En Adam, ik zeg het u ongaarne, maar dat is dan ook nog maar het halve werk. Daar komt gij zelf mooi klaar mee. Maar zijt gij mij weleens indachtig? Gij denkt dat ik niets voel, daar gij mij de ziel miskent.
Eve: I admire thee so much, but Adam, allow me to remind thee to some caution. I am just a weak woman. Your strong body pressed me sometimes the soul delirious. And Adam, I tell thee unwillingly, but that is still just half the battle. That makes you cum, nicely for yourself. But did thou ever think about me? Thou think I do not feel anything, because thou me disregards the soul. 
Adam:
Eva, komt bij zinnen, ge hebt geen ziel. Ge zijt gelijk een geit. Alleen mannen hebben een ziel. Had gij een ziel dan was gij dus een man. Gij zijt geen man dus verval hier niet in cirkelredenaties. Weest tevreden met mijn prachtig lijf en praat mij niet van God, tenzij om mij te loven.
Adam: Eve, come to your senses, thou hast no soul. Thou art like a goat. Only men have a soul. Hast thou a soul than thou were a man. Thou are not a man, so do not fall into circular reasoning. Be satisfied with my beautiful body and do not talk of God, unless to praise me.
Eva:
Gij miskent mijn zielmaar God is anders. Gij vrijt mijn lijf, wijl God mijn ziel bevrijdt. Hij heeft mijn lijf niet nodig. Dat is zijn kracht. Hij koestert mij in alle eeuwigheid. De eeuwigheid van ‘t Paradijs. Verlost van ‘t kwaad der voortplanting.
EveThou misunderstand my soul, but God is different. Thou love my body, while God frees my soul. He does not need my body. That's his strength. He cherishes me for all eternity. The eternity of Paradise. Rid of the evil of reproduction.

Adam:
EvaEva, dat is nu wat mannen stoort in vrouwen, het proberen na te denken. Dat moet gij laten, het staat u niet. Daar krijgt ge rimpels van in ’t hoofd. Hoeveel schooner waart gij niet zonder hersens, vruchten zamelend in ‘t Paradijs. De kennis van het goede heeft u kwaad gedaan, waar kennis van het kwaad u juist tot lering zoude strekken.
Adam:  Eve, Eve, that's what bothers men into women, trying to think. That's what thou should leave, it does not suit thee. It causes wrinkles in thy head. How much more attractive thou would be without brains, collecting fruits in Paradise. Knowledge of the good has done thee evil, while knowledge of evil would have served as a lesson.
Eva:
Adam, zou er met de rib uit uw krachtig lijf niet ook een stukje ziel zijn meegekomen? Gij ziet mij als een geit. Ik wek uw dierlijke lusten op. Maar zo gaarne zou ik meer voor u betekenen. Zo gaarne was ik gelijk een mens. Uw liefde treft mijn vlees doch niet mijn geest. Zoals de geit mekkert in den nood, zo brand ook ik van onvervuld verlangen.
EveAdam, would not there have come along a piece of soul with the rib out of thy powerful body? Thou see me as a goat. I arouse thine animal lusts. But so willingly I would like to be of more importance to thee. I yearn to be a human being. Thy love regards my flesh but not my mind. As the goat bleats in distress, so I fire of unfulfilled desire.
Adam:
Eva gij zijt geen mens. Niets heb ik met uw geest. Ik blief alleen uw lijf. Uw geest had ik allang verzopen. Vernedering der vrouw is in essentie mijn geloof en zo is ook mijn God. Mijn God is niet de uwe. Mijn God is de schoft mijzelve. Dat is uw grote manco.
AdamEve thou art not human. I have nothing with thy spirit. I just want thy body. Thy mind - if there was any - I had already drowned. Humiliation of women is the essence of my faith and so is my God. My God is not thine. My God is like myself, a bastard. That's your big shortcoming. Not understanding the difference.
Eva:
Adam o heer, wat zijt gij ziek en luistert gij slecht. Ik zei u: Gij denkt dat ik niets voel, daar gij mij de ziel miskent.
EveAdam O Lord, what are thou sick and thou listen bad. I told thee, 'thou think I do not feel anything, since thou me disregard the soul.
Adam:
Eva, hoe wilde gij een ziel beheren met al uw opgekropte emoties en onbeheerste hormonen. Uw gemoed gaat als een rollercoaster helling op en helling af. Gij zijt voor mij ieder uur weer nieuw. Gij zijt een hormonale tombola. Eva, uw gebrek aan geestvermogens is wellicht uw grootste charme.
AdamEve, how would thou manage a soul with all thy pent-up emotions and uncontrollable hormones. Your mind is like a roller coaster up and down the slope. Thou art for me every hour new. Thou art a hormonal raffle. Eve, thy lack of mental faculties is perhaps thy greatest charm.
Eva:
Wahr ghij, mijn stoere Adam,
door ‘t pletten van mijn kostlick leif,
amechtig op den wallekant, 

der lusten reeds geworpen,
mij niet meer sieth of teeder kust,

my steif van onvervulde geylheit
in dit moeras so laat vercorpen. 

Adam, dat lust der wanhoop 
mij selfs tot schoone konste strecke.       Eve: Where thou, my stalwart Adam,
       by crushing my delicious body,
       already out of breath, thrown
       onto the shores of Earthly Delights, 
       no longer see or kiss me tenderly,
       leave me stiff of unfulfilled horniness,
       torment to death in this swamp of lust,
       Adam, I could not imagine,
       that desperate horniness,
       would even press fine poetry,
       out of my ravaged body.


Adam:
Eva, stop deze literaire onzin en vertoorn mij niet. Zijt niet lollig, het staat u niet. Kniel neder en zet u liever aan uwe echtelijke plichten. Zou ik mij matigen in lust en wachten op uw traag getreuzel, verloor ik terstond momentum aan uw dom gebeuzel. Het moet gezegd, gij zijt gelijk een roos met wulpse vormen, smakelijk gestileerd in een waaier van wild geurende feromonen. Maar dat is het dan ook wel. Meer moet men achter u beslist niet zoeken. Geen filosofische diepgang of formele logica. Gij zijt niet meer dan een kip of een geit. Gij ontbeert de ziel en komt dus klaar bij de afzwakking van mijn gemoed.
Adam: Eve, stop this literary nonsense and do not wroth me. Are not funny, it does not suit you. Kneel down and put you prefer on your marital duties. Would  I temper myself in lust and waiting for thy slow dawdling, I immediately lost momentum on thy stupid trifling. It must be said, thou art like a rose with lascivious forms, tasty styled in a variety of wild scented pheromones. But that's it. More significance is not there. No philosophical depth or formal logic. Thou art no more than a chicken or a goat. Thou lack a soul so thou can easily come during the weakening of my manliness.
Eva:
Maar mijn geliefde Adam, gij houdt van mij op uw manier. Uw dierlijke lusten plaatsen u nog lager dan de Bonobo’s. Kijk hoe uw neven en nichten elkaar liefdevol beminnen, dansend als muggen in de zon. Zie hun empathie, hun innerlijke beschaving zonder de grofheid van uw autistisch mechaniek.
Eve: But my dear Adam, thou love me in thy way. Your animal appetites can be placed even lower than the bonobos. Watch how thine animal cousins copulate lovingly, dancing like mosquitoes in the sun. See their empathy, their inner civilization without the coarseness of thine autistic mechanism.
Adam:
Eva, het is dat ik uw lijf begeer. Uw zwak verstand ontvlamt in mij de lust tot razernij. Een schone vrouw met het verstand ener geit, dat maakt de man tot seks bereid. Treedt nader opdat gij thans mijn lust tot vrede kust.
Adam: Eve, it's that I desire thy body. Your weak mind ignites my sexual rage. A beautiful woman with the mind of a goat makes every man willing to sex. Come nearer and kiss my rage to peace.
Eva:
Maar toch, O Adam, in mijn stoutste dromen, wijl ik u dien en gij mijn lichaam ranselt als Satan de hoeren in de hel, verpoos ik in Gods liefde voor de geestWaar gij mij wurgend dwingt op uw moment suprême de ogen te ontsluiten, staren zij wijdgesperd en ziende blind, verdrinkend in troeble vijversinwaarts naar den schepper. Gedrieën bereiken wij het paradijs der hemelse vreugd in tomeloze euforie en onverzadigbaar geluk. Mijn God, mijn complementaire liefde, mijn redder in dit aardse tranendal. Hij geeft mij het geluk dat gij nog niet ontsloten hebt. Mijn grootste schat had ik u willen schenken. Maar gij, O Adam, zijt reeds tevreden met mijn verganklijk lijf.
Eve: Yet, O Adam, in my wildest dreams, while I serve thee and thou whip my body as Satan the whores in hell I find shelter in God's spiritual love. When thou strangling, force me to open up the eyes on thy decisive time, they stare wide open and seeing blind, drowning in cloudy ponds, inward to the creator. The three of us reach paradise of heavenly joy of unbridled euphoria and insatiable happiness. My God, my complementary love, my savior in this earthly vale of tears. He gives me the happiness that thou hast not yet opened. My greatest treasure I wanted to give thee. But thou, O Adam, are already satisfied with my perishable body.
Adam:
EvaEva, wat stelt gij mij teleur. Gij bedrijft de liefde met uw hoofd, pleegt overspel met uwe God en verwijt mij dan dat gij de klus niet klaren kunt. Gij zijt onmachtig op uwe daad te concentreren. Het denken van de vrouw is een evolutionair fiasco.
Adam: Eve, Eve, why do thou disappoint me. Thou make love with thy head, commit adultery with thy God, and then complain to me that thou cannot get the job done. Ye are unable to concentrate on thy work. Woman thinking is an evolutionary fiasco.
Eva:
Maar zotte Adam, ziet het licht. Gij besmeurt mijn God van Liefde, waar Hij mij slechts platonisch lieft. Mijn God huist in mijn onbewuste en is mijn toevlucht op dez’ aard. Hij vangt mij op in liefde en geborgenheid, wijl gij kastijdt, mijn geest vertrapt, mijn oor verbijt. Inderdaad mijn wrede heerser, uw God is mijn anti God. Uw God van Haat blokkeert mijn schoot en mijn gemoed. Dat geeft u macht maar gij vertrapt het liefste dat u wacht.
Eve: But foolish Adam, see the light. Thou smear my God of Love, where he just loves me platonic. My God dwells in my subconscious and is my refuge on this Earth. He catches me in love and security, while thou chastens, trampled my mind, bite my ear. Indeed, my cruel ruler, thy God is my anti-God. Thy God of Hate blocks my womb and mind. That gives thee power but thou trample the love that awaits you.
Adam:
Eva, als gij als speling der natuur nu toch een geest zou hebben dan sloeg ik die terstond eruit. Daaraan heb ik geen nood. Gij hebt uw bestemming reeds bereikt waar uw wanhopig gejammer mij tot zinneprikkeling dient. Kastijding is uw lot, vertrappen en verpletteren zal ik uw heerlijk lijf tot mijne zaligheid. Ja, vernederen zal ik u tot het object mijner rib. Beter kan ik u de plaats niet wijzen.
Adam: Eve, if thou like freak of nature anyway would have a soul, I would immediately hit it out of thy head. To this I have no need. Thou hast already reached thy destination where thy desperate wail serves me as sense-gratification. Chastisement is thy destiny, I will trample and crush thy wonderful body, to my delight. Yes, I will humiliate my rib as an object. Better I can not point thy place.
Eva:
Adam, gij stupide loser, gij verglijdt waar uw zaad gedijt. Adam gij zijt het juist die geen aanspraak op het menszijn maken kan. Juist gij ontbeert het verstand waar uw geloof een schande voor de mensheid is. Gij zijt zelf een overspelig geilig varken. En ja, gij mocht het passieloze Paradijs verlaten. Dat stomme grasveld van melk en honing en altijd achter die frigide engelen aan. Uw zucht naar wilde vrouwen zal de geschiedenis rood kleuren. Miljoenen vrouwen zullen creperen onder uw seksuele onvolwassenheid, uw kortzichtigheid, uw aanmatigende zelfbeeld en uw psychotisch wereldbeeld. Uw verstand heeft u tot seksuele wreedheid gebracht waar onze neven en nichten de Bonobo’s u tot lichtend voorbeeld hadden kunnen strekken.
Eve: O Adam, thou stupid loser, ye slip away while thy seed thrives. Adam, it is just thee who cannot claim to be human. Precisely thou lack understanding where thy faith is a disgrace to humanity. Thou art itself an adulterous horny pig. And yes, thou could leave the dispassionate Paradise. That stupid lawn of milk and honey and always behind the frigid angels. Your desire for wild women, will color history red. Millions of women will perish under thy sexual immaturity, thy short-sightedness, thine arrogant self-image and thy psychotic worldview. Thy mind has brought thee into sexual cruelty while our cousins the bonobos could have served as a shining example.
Adam:
Eva zwijgt, gij wekt terstond mijn lusten op. Ge wilt geliefd zijn als een mens. De hele dag probeert gij daartoe na te denken. Dit helaas, het moet gezegd, op een laag en associatief niveau. En op momenten dat gij werkelijk voor mij moet gaan, los moet branden als een hoer, vervalt gij weer in uw obsessie.
Adam: Eve be silent, thou immediately arouse my lusts. Thou would be loved as a human being. That's why thou try to think all the day. This, unfortunately, it must be said, at a low and associative level. And at times when thou really hast to go for me, burn loose like a whore, thou revert to thine obsession.
Eva:
Adam, zelf zijt gij sterfelijk en vervallen tot het kwaad. Testosteron zal uw geest dag en nacht verzieken. Heerlijke vrouwen zullen uw fantasie teisteren en de lust tot overspel zal uw hoofd keer op keer op hol doen slaan. En dat mijn tragische held waar gij alleen mijn lichaam hebt om op te keer te gaan. Seks houdt uwe geest in een wurgende greep en is de oorzaak van uw religie, want wie zich eenmaal door de seksualiteit heeft laten verleiden zal altijd sterven en slechts in zijn genen kunnen voortleven. Religie is geen panacee voor seksualiteit en leidt al zeker niet tot het leven na de dood.
Eve: Adam thou art mortal and fallen into evil. Testosterone will ruin thy mind day and night. Lovely women will infest thine imagination and your desire to adultery will make thy head repeatedly hit out of sorts. And that my tragic hero while thou only hast my body to go once. Sex keeps thy mind in a stranglehold and is the cause of thy religion, for those who once have been seduced by sexuality will always die and can only live on in their genes. Religion is not a panacea for sexuality and certainly will not lead to the afterlife.
Adam:
Eva, hoe vermakelick is uw verstand. Hoe ziek kunde gij zijn. Zou seksualiteit dan zo zondig zijn? Seksualiteit wijst op het goede. De grootste staatslieden waren notoire rokkenjagers, sigarenduwers, puntenslijpers, pennelikkers en billenknijpers waar de meest gefrustreerde, fantasieloze en conservatieve idioten zwaar religieus zijn. Religie staat voor indolentie en rigiditeit. ‘Sexual suspects in politics’ staat juist voor workaholics met een grensverleggend denkvermogen. Losbandigheid leidt daarom tot creativiteit, de vrije overgang tussen waan en werkelijkheid. Dat zijn de wetten der natuur. Testosteron als drijfveer van de creativiteit. Eva, doe niet zo moeilijk en komt eens hier met dat kostlijk lijf. Dat gezwam wekt mij terstond de lusten op.
Adam: Eve, how amusing is thy mind. How sick can thou be. Should sexuality be so sinful? Sexuality points to the good. The greatest statesmen were notorious womanizers, cigars pushers, pencil sharpeners, pencil pushers and bill pegs, while the most frustrated, unimaginative and conservative idiots are heavily religious. Religion stands for indolence and rigidity. "Sexual suspects in politics' is just for workaholics with a groundbreaking mind. Debauchery therefore leads to creativity, free transition between delusion and reality. These are the laws of nature. Testosterone as a driver of creativity. Eve, do not be so hard and come over here with that lovely body. That drivel immediately elicits my sexual desires.
Eva:
Adam, vergeilde hengst, sleept uzelve naar een hoger plan en luistert.
Zolang testosteron door uwe adren vloeit zult gij uw misdadige God volgen om deze drang te overwinnen. Maar uw religie zal uw gemoed de volle vrijheid schenken. Er is voor u geen uitweg meer. Want waar God overdraagbaar is in tijd en ruimte tot in alle eeuwigheid zult gij door seksualiteit slechts repliceerbaar zijn in uw eigen DNA.
Eve: Adam, horny stallion, drag thou selves to a higher level and listen. As long as testosterone flows through thy veins thou shalt follow thy criminal God to overcome this urge. However, your religion will give thy pathetic lust full freedom. For thee there's no way out any more. For, where God is transferable in time and space into eternity thou shalt be only replicable by sexuality in thine own DNA.
Adam:
Eva, Eva, Mij overvalt wederom een gevoel van plaatsvervangende schaamte. Zelden hoorde ik u zoveel onzin aan elkaar breien. Beseft gij wel dat de wetenschap slechts met kleine stapjes vordert? Dat men niet als een olifant door de religieuze porseleinkast denderen kan. En dat gij mij in mijn religieuze waardigheid hebt aangetast en dat daar nu terstond een bepaalde tegemoetkoming tegenover dient te staan?
Adam: Eve, Eve, overtakes me again a sense of vicarious shame. Rarely did I hear knit so much nonsense together. Do thou realize that science only progresses in small steps? That one cannot act like a bull in a china shop. And that thou have attacked me in my religious dignity and that there is now once a certain allowance across should be?

Eva:
Adam, gij gaat niet in op wat ik zeg. De motor van het leven is niets anders dan de seksualiteit. En gij, mijn armzalige geweldenaar, gij zijt het werktuig uwer seksualiteit. Gij moet zo nodig, de hele dag, maar gij kunt het niet. Gij bakt er niets van. Gij zijt een tragische stuntelaar behept met een aandoenlijk doch autistisch mechaniek.
Eve: Adam, thou give no answer at what I say. The engine of life is nothing but sexuality. And thou, my poor tyrant, thou art the instrument of thy sexuality. Thou must so urgently every day, but thou cannot deliver. Thou mess it up. Thou art a tragic bumbler afflicted with a touching but autistic mechanism.
Aan Adam: mannen ontwikkelen zich extravert en ziekelijk naar seksuele vrouwenhaat. Vrouwen vluchten introvert in de zelfbescherming der spirituele liefde Gods. Zo ontstaat er in religie een exacte spiegel der seksualiteit. Het is de sadomasochistische dimensie van religie:
To Adam: men develop outgoing and morbid into sexual misogyny. Women flights introverted into self-protection of the spiritual love of God. Thus, religion creates an exact mirror of sexuality. It is the sadomasochistic dimension of religion:
Mannen: God van Haat, Eer en Wraak (sadisme).
Vrouwen: God van Liefde, Schuld en Boetedoening (masochisme).
Men: God of Hate, Honor and Revenge (sadism).Women: God of Love, Guilt and Penance (masochism).

Aan Adamzonder seksualiteit bestond er geen geloof. Religie is de semantische weergave van uw seksuele oerdrift. Het is de schaduwdimensie der seksualiteit in het onbewuste van de man. Adam, het sadomasochisme is uw geloof ten voeten uit. Religie is de sublimatie van uw meest primitieve seksuele drift. Religie is heilig daar het uw respect verbeeldt voor uw machtigste drift en seksuele onvermogen. Uw God is daarbij de personificatie van uw autistisch mechaniek. Gij volgt uw God den hele dag. Gij zijt gelijk een hond met de tong uit de bek. Altijd die onlesbare dorstAdam, uw religie is het geheel van ritueel en bijgeloof ter bezwering van uw eigen driften.

To Adam: without sex, there was no faith. Religion is the semantic representation of thy sexual primitive urge. It is the shadow dimension of sexuality in the unconscious of man. Adam, sadomasochism is exactly thy faith. Religion is the sublimation of thy most primitive sexual drive. Religion is sacred because it represents thy respect for thy most powerful instinct and sexual impotence. Thy God is taking the personification of thine autistic mechanism. Thou follow thy God all the day. Thou art like a dog with the tongue out of the mouth. With always the unquenchable thirst. Adam, thy religion is the set of ritual and superstition to spell thine own instincts.

Adam:
EvaEva, wat is dit voor wetenschap van de koude grond. Honden hebben geen dorst, dat doen zij voor de ventilatie des gemoeds. Gij kletst gewoon van alles aan elkaar. Pure associatie, vrouwenhersens. Maar seksualiteit is inderdaad mijn sterkste drift, het eeuwig leven mijn diepste wens. Een grotere filosofische diepgang is mij niet gegeven. Dat is de banale beperktheid mijns geloofs. Het verkrampte zwelgen in het eeuwig leven verstikt mijn denken, verziekt mijn geest. Mijn geloof is niet in God, ge hebt gelijk. Mijn geloof is in het eeuwig leven. Een sterfelijke God zou ik ook nooit aanbeden hebben. God is slechts instrumenteel voor ons gelovigen. Hij is de personificatie van onsterfelijkheid.

Adam: Eve, Eve, this is basic dog psychology. Dogs are not thirsty, they do it for ventilation. Thou art just chatting all together. Pure association, female brains. But sexuality is indeed my greatest passion, eternal life my deepest wish. A larger philosophical depth is not given to me. That's the banal limitation of my faith. The contorted revel in eternal life suffocates my thinking, my sick mind. My faith is not in God, thou art right. My belief is in eternal life. A mortal God, I would have never worshiped. God is only instrumental for us believers. He is the personification of immortality.

Aan Eva: wij allen zijn slechts huichelaars en onze God een hulpconstructie ter verwerving van de eeuwigheid. Ja, wij zijn als kruipers als gelovigen. Knielend schuifelen wij langs de deuren uit wanhoop en onzekerheid. Biddend zoeken wij bevestiging. Het werven der zielen tekent ons ultieme ongeloof. Ja, stakkers zijn wij, verkrampte leugenaars, want door de sublimatie des geloofs is ons de binding met de lust ontstolen.
To Eve: We are all just hypocrites and our God an auxiliary structure for the acquisition of eternity. Yes, we are like creepers as believers. Kneeling we shuffle along the doors of despair and uncertainty. We prayerfully seek confirmation. Recruiting of souls underlines our ultimate disbelief. Yes, wretches we are, cramped liars, because the sublimation of faith has stolen our bond with lust.
Aan Eva: religie baseert zich op ethiek waar seksualiteit haar oorsprong is. Mijn God mijzelve, waarop zou religie zich anders moeten baseren? Hoe potsierlijk zijn de oude mannen met hun hoge hoeden trachtend ons de les te lezen. Hun regels over seksualiteit waar zij de vrouw nog nooit inwendig hebben aangevoeld. Waar God van buiten gaarne toekijkt maar waar condoom en pil nu ook van binnen een oogje in het zeil houden. Haar lichaam dat hen vreemd is, haar verstand waarop zij niet zijn aangesloten. Hoe ziek is toch de kerk. Hoe beschamend ons geloof. En welk een brevet van onvermogen reikt de mens zich daarmee uit.
To Eve: religion relies on ethics, while sexuality is its origin. My God myself, on which religion would have to rely else? How ridiculous are the old men with their top hats trying to lecture us. Their rules about sexuality in which they have never felt the inner woman. Where God willingly watching from the outside but where condom and pill now also like to keep an eye inside. Her body that theirs is strange, her mind on which they are not connected. How sick is still the church. How embarrassing our faith. And what an admission of failure gives humanity to itself.

Aan Eva: de vrouw is een konijn dat in het felle schijnsel der seksualiteit verlamd ten prooi valt aan religie. Religie persifleert ethiek ter besturing van haar geest. Als beneveling die toegang biedt tot haar kostlick lijf. Eva, Eva hoe dom kunde gij zijn in God te geloven. Hoe kwetsbaar is de vrouw in haar zucht naar liefde en aanhankelijkheid. Geëxploiteerd door haar geloof en vertrapt tot in haar ziel.
Eva, uw zucht naar liefde en geborgenheid wordt nog eens uw ondergang.
To Eve: the woman is like a rabbit which paralyzed falls prey to religion in the bright glare of sexuality. Religion parodies ethics as control of her mind. As obfuscation that provides access to her lovely body. Eve, Eve how stupid thou art to believe in God. How vulnerable is the woman in her desire for love and affection. Exploited by her faith and trampled into her soul. Eve, your desire for love and security means once thy downfall.

Eva:
Adam, de liefde hebt gij nooit gevat. Religie staat dat in de weg. Wat liefde is dat voelt gij na mijn dood. Adam, gij zijt een autistische stakker, een echte man. Uw gevoelens zijn beneveld door uwe seksualiteit. Alleen de dood is sterker dan uw driften. Pas na mijn dood zult gij beseffen wat liefde is.
Eve: Adam, love thou hast never grasped. Religion blocks thy love. Love you will understand just when I'm dead. Adam, thou art an autistic wretch, a real man. Your feelings are clouded by thy sexuality. Only death is stronger than thine instincts. Only after my death thou shalt bitterly understand love.

Uw angst voor overspel heeft mij gebrandmerkt. Miljoenen vrouwen zullen sterven door de pathologische ontregeling uwer geest. Gij praat mij schuld aan om over mij te kunnen heersen. Religie maakt u een sadist, een seksueel onvolwassen man. Gij durft mij niet recht van voren aan te zien. Altijd uw God die bij het vrijen toekijkt. Altijd uw regels op seksueel gebied. Ik ben niet vrij, te vrijen in seksuele vrijheid.

Your fear of adultery has branded me. Millions of women will die of the pathological derangement of thy minds. Thou talk to me guilt to rule over me. Religion makes thee a sadist, a sexually immature man. Thou dare not see straight on me. Always thy God who watches during sex. Always thy sexual rules. I am not free to make love in sexual freedom.

Adam:
Ge hebt gelijk. Mijn God, die heb ik zelf geschapen. Uw God heb ik met de ribbe ingegeven. Indoctrinatie in uw vroegste jeugd toonde mijn absolute macht over uwe seksualiteit. Maar zolang gij zelf niet het geringste benul hebt van religie zult gij voor mij blijven kruipen in uw geweldige naakte lijf. Niets bezit ik op dez’ aard buiten mijn eer en uw fantastisch lijf. Dat laat ik mij niet afnemen. Mijn diepste lusten zullen daarom in religie mijn leidraad zijn.
Adam: Thou art right. My God, I have created myself. Thy God, I gave thee with the rib. Indoctrination in thine earliest childhood showed my absolute power over thy sexuality. But as long as thou hast not the slightest notion of religion, thou art held to crawl for me in thy great naked body. I own nothing on this Earth outside my honor and thy fantastic body. I will not let this taken away from me. My deepest desires therefore will be my guide in religion. 

Eva:
Gij, mijn armzalige Adam zijt geen normale man, gij zijt niet in staat tot een volwassen seksuele relatie met de vrouw. Gij durft mij niet  open en eerlijk tegemoet te treden, mij aan te zien zonder de haat uwer God en mij te erkennen als een mens. Adam gij zijt een onridderlijke man, een verkrachter van vrouwenrechten en een religieuze huichelaar.
Eve: Thou, my miserable Adam art no ordinary man, thou art not capable of a mature sexual relationship with a woman. Thou dare not open and honest to face me, to see me without hate given by thy God and to acknowledge me as a human being. Adam thou art no chivalrous man, but a rapist of women rights and a religious hypocrite.

Adam:
Eva, kronkelen zult gij van pijn als eerbetoon aan mijn genot. Gillend zult gij mij schone dochteren baren. En ik zal hen wederom van kinderen voorzien. Dat uwe lasten mij de lusten baren.
Adam: Eve, thou shalt writhe in pain as a tribute to my delight. Screaming thou shalt bring forth my beautiful daughters. And I will again provide them with children. That thy burdens bear me lust.

Eva:
Adam, uw geloof maakt u een sadist. Wellustig vormt gij mij tot masochist. Zie toch hoe uw religie een perfecte spiegel toont van uwe seksualiteit. Ten bewijze Adam, wanneer gij door oestrogenen en ik door testosteron was opgebouwd dan zouden vrouwen de mannen stenigen en hun lusten op hen botvieren. Uw geloof o Adam, is slechts de spiegel uwer seksualiteit.
Eve: Adam, thy faith makes thou a sadist. Lickerish thou form me to a masochist. Just see how thy religion is a perfect mirror of thy sexuality. As evidence Adam, when ye was built of estrogens and I by testosterone than women would stone the men and indulge their carnal pleasures on them. Thy faith O Adam, is only the mirror of thy sexuality.

Adam:
Neen Eva, gij zijt als mijn slavin. Kastijden zal ik u. Voorwaar als God ik zeg u: en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. Ik zal u straffen voor uw lust tot deze slang. Stenigen zal ik u zo God het wil.
Adam: No Eve, thou art my slave. I will chastise thee. Surely if God I tell thou: and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. I will punish thee for thy delight in this Serpent. I will stone thee, inshallah.

Eva:
Maar heer, uw God dat zijt gijzelve. Gij praat wartaal in de geest. Het toont uw seksuele onvolwassenheid. Gij verschuilt zich achter uwe God en de Duivel. Maar Adam, de slang is slechts een obsessie uwer geest.
Eve: But sir, thy God which are yourselves. Thou talk gibberish in mind. It shows thy sexual immaturity. Thou hid thyself behind thy God and the Devil. But Adam, the Serpent is just an obsession from thy spirit.

Adam:
Hoe zou ik de slang zijn waar toch de bijbel stelt dat ik niet uw verleider was?
Adam: How would I be the Serpent where the Bible says I was not thy seducer?

Eva:
De bijbel heer, die schreef gij zelf. God en de Slang verbeelden uw onbewuste angsten. Uw angst voor overspel volgt uit uw mishandeling der vrouw.
Gij hebt de vrouw met schuld beladen opdat gij over haar kunt heersen. Wilt gij werkelijk overspel voorkomen dan behandelt gij mij dus met respect.
Eve: The Bible sir, who wrote thou thyself. God and the Serpent depict thy subconscious fears. Your fear of adultery follows thine mistreatment of women. Thou hast loaded the woman with debt that thou may rule over her. Will thou truly prevent adultery than thou treat me with respect.

Adam:
Vrouw, gij tracht hier van uwe straf te wijken. Maar tot mijn lust zult gij kronkelen voor mijn genot. Gij zijt slechts het medium waarlangs mijn genen het eeuwige leven zullen beërven.
Adam: Woman, thou seeks to depart here from thy punishment. But to my delight shalt squirm for my enjoyment. Thou art only the medium by which my genes will inherit eternal life.
Eva:
Heer o heer, spaart mijne dochteren de indoctrinatie in hun vroegste jeugd. Geeft hen de kans uw geilheid te doorzien.
Eva: Lord, O Lord, save my daughters from indoctrination in their infancy. Gives them a chance to see through thy horniness.

Adam:
Neen, mannen zullen onze dochters niet recht in de ogen hoeven kijken. Zij zullen zich beroepen op hun geloof en onze dochteren kopen als live stock op de markt. Zij zullen in doeken worden gewikkeld en thuis in den verborgenheid worden geconsumeerd. Als jakhalzen en hyena’s zullen zij zich storten op hun vlees. Zij zullen hen als subject mijden, beschaamd over hun eigen geest. Hun lijf als object zal zijn wat hen bekoort. Maar eerst nog zullen onze dochteren mij zonen baren. Daarna maak ik voor hen dan weer een goede prijs.
Adam: No, males need not see their daughters right in the eyes. They will invoke their faith and buy other people's daughters as live stock on the market. They will be wrapped in swaddling clothes and home consumed in obscurity. Like jackals and hyenas they throw themselves on their flesh. They will shun them as subjects, ashamed of their own minds. Their body as object will be what attracts them. But first our daughters will bear sons to me. Then I get a good price then for them again.
Eva:
Maar Adam komt bij zinnen. Het laagste van het laagste heeft de evolutie in u voortgebracht, waar in het rijk der dieren de man de vrouw verdedigt. Uw geloof is een pathologische ontregeling uwer geest. Gij zijt ziek zoals al uw volgers. Gij mannen zijt zwijnen, moordenaars en verkrachters. Uw moraal heeft geresulteerd in antimoraal. Uw religie vormt een aanklacht tegen de menselijkheid, een gotspe binnen de GrondwetNa haar smadelijke aftocht uit de Grondwet zal uw geloof vrijwel zeker worden ondergebracht in het Wetboek van Strafrecht.
Eve: But Adam come to thy senses. Thy faith is a pathological derangement of thy mind. Thou art sick as thy followers. Thou men are pigs, murderers and rapists. The lowest of the low evolution has produced in thee, where males defend females in the animal kingdom. Your morality has resulted in anti-morality. Your religion is an indictment against humanity, a travesty within the Constitution. After its ignominious retreat from the Constitution your faith will almost certainly be included in the Criminal Code.
Adam:
Ge hebt gelijk mijn Eva, mannen zullen zich door hun geloof op seksueel gebied verkeerd ontwikkelen. Maar ik zeg u: zij zijn u wel de baas. Kruipen zult gij in uw naakte lijf en in doeken gewikkeld zult gij gaan. En sterven zult gij wanneer hun God u roept. Zij zullen u stenigen ter leniging van hun obsessie. Zo lessen zij hun laatste dorst. Het stenigen der vrouw is van een wonderschoon genoegen…
AdamThou art right my Eve, males will develop sexually wrong by their faith. But I say unto thee, they will be thy boss. Creeping in thy naked body and wrapped in cloths thou shalt go. And thou shalt die when their God calls you. They will stone you to alleviate their obsession. With thee they lessen their thirst. The stoning of women is a wonderful pleasure ...

Eva:
Heer zelf zijt gij uw God en Slang tegelijk. Hier durft gij te erkennen dat gij als Slang uw lust tot overspel verhult. Dat gij mij eerst  verkracht en daarna stenigen zult. Dat gij zo ziek zijt in uw eigen hersenspinselen te geloven. Adam, gij zijt gelijk een chimpansee, uw neven gooien ook met stenen.

Eve: Lord thyself art God and Serpent together. Here thou dare to admit that thou like the Serpent conceals thy lust for adultery. That ye first rape me and then will stone me. That ye are so sick to believe in thine own brain spin remains. Adam, thou art like a chimpanzee, thy cousins also throw stones.

Adam:
Inderdaad hebben wij het stenigen gemeen met onze neven de chimpansees. Het is onze vroegste uiting van sociaal gedrag. Het toont ten diepste onze mannelijkheid. 
Het sadisme vormt de kroon op ons geloof. Het is de essentie van mijn religie. Ja, voor eeuwig zal ik leven. Gij zult mij kinderen baren en mij een hulpe zijn. Gij zijt het middel tot mijn nageslacht. Zelf zult gij sterven als lege huls, als naamloos vlees uit mijne rib. Steniging en onverdoofd slachten is uw lot. Alle lust wordt uit uw lijf geperst. Uw smartelijk gezicht, uw doodstrijd is de lust van ons geloof. De steen rood opspattend in uw lieflijke gezicht bezegelt onze beschaving. Het sadisme is de bekroning van ons geloof. Eva komt hier, gaat liggen of ik sla u neder.
Adam: Indeed, we have stoning in common with our cousins the chimpanzees. It is our earliest manifestation of social behavior. It shows deeply our manhood.Sadism is the crown on our faith. It is the essence of my religion. Yes, forever I will live. Thou shalt bear my children and be my helper. Ye are the means of my offspring. Self ye shall die like empty shell, as nameless flesh from my rib. Stoning and un-stunned slaughter is thy destiny. All lust is squeezed out of thy body. Your sorrowful face, thine agony is the feast of our faith. The red stone splashing in thy  lovely face seals our civilization. Sadism is the pinnacle of our faith. Eva come here, lie down or I'll beat you down.
Eva:
Heer heb medelijden met mijn lijf want ik draag uw kind. Laat mij rusten want gij hebt mijn lijf te zeer verzwakt.

Eva:

Lord have mercy on my body because I carry thy child. Let me lie for thou hast my body too weakened.

2 Samuël 11:1-5 
Op een avond stond David van zijn rustbed op en liep wat op en neer op het dakterras van het paleis. Vanaf het terras zag hij een vrouw die aan het baden was; zij was heel mooi.[..] 'Het is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van Uria de Hethiet.' [..]zij kwam bij hem en hij sliep met haar[..]en zij liet David weten: 'Ik ben zwanger'[..] Als David niet snel ingrijpt zal de zwangerschap van Batseba zo ver gevorderd zijn dat Uria zal weten dat het kind niet van hem is. Volgens de joodse wetten is er dan niet veel hoop voor Batseba: op overspel staat de doodstraf door steniging.[..] Hij besluit tot een drastische stap en jaagt Uria op een cynische manier de dood in. [meermanno]
2 Samuel 11: 1-5   One evening David got up from his couch and was walking up and down on the roof of the palace. From the roof he saw a woman who was bathing; She was very beautiful. [..] "It is Bathsheba, daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite." [..] She came to him, and he slept with her [..] and she told David, 'I am pregnant' [..] If David did not quickly intervene the pregnancy Bathsheba would be so advanced that Uriah would know that the child was not his. According to Jewish law, there is not much hope for Bathsheba: adultery means death by stoning [..] He decides to a drastic step and sent Uriah in a cynical way to his death.

Adam:
EVA GIJ ZIJT TE VER GEGAAN. DIT KIND IS VAN DE SLANG. DIT KIND IS VAN UW OVERSPEL. GIJ WEET WAT DIT VOOR U BETEKENT. GIJ WORDT GESTENIGD MET UW KIND. 
IN NAAM VAN GOD MIJZELVE STENIG IK U UIT GERECHTIGHEID. NEEMT AFSCHEID VAN HET LEVEN EN ERKENT UW SCHULD. NEEMT AFSCHEID VAN UW KIND, DAT ADDERENGEBROED WANT DIT IS HET LAATSTE WAT GIJ DOET. GIJ HEBT DE WOEDE IN MIJ ONTSTOKEN EN MIJN MANNELIJKHEID ONTEERT. EEN GRUWELIJK LOT IS U BESCHOREN. EVA, GOD ZIJ MET U.

Adam:
EVA THOU ART GONE TOO FAR. THIS CHILD IS BORN FROM THE SERPENT. THIS CHILD IS YOUR ADULTERY. THOU KNOW WHAT THIS MEANS FOR THEE. THOU SHALT BE STONED WITH THY CHILD. 
IN THE NAME OF GOD MYSELF I STONE YOU OUT JUSTICE. BIDS FAREWELL TO LIFE AND ACKNOWLEDGE YOUR DEBT. BIDS FAREWELL TO YOUR CHILD, THAT VIPERS, BECAUSE THIS IS THE LAST WHAT YOU DO. YOU HAVE INFLAMED THE RAGE IN ME AND DISHONORED MY MANHOOD. A TERRIBLE FATE IS YOURS TO SUFFER. EVA, GOD BE WITH YOU.


Eva:
Stenigt dan gij lafaard, gij hond, voor uwe bloedlijn en beërving

Eve:
Stoneth than thou coward, thou dog, for thy bloodline and inheritance.


Mijn God. Ziet hoe ik U zoek in mijne laatste stonde
mijn God, smekend om Uw hulp Heer redt mijn kind
Geeft mij de kracht om deze Satan te verslaan
Mijn innerlijke God Gij zijt de enige die mij rest

My God. see how I look for Thee in my last hour
My God, begging for thy help O Lord save my child
Give me the strength to defeat this Satan
My inner God, Thou art the only one available

Kijkt wat gij mannen mij hebt aangedaan
Gij allen stort zich als beesten op de vrouw
Gij allen zijt gelijk zwijnen en hyena’s
Gij allen zijt ontstellend ziek
een aanklacht tegen beschaving
een toonbeeld van onmenselijkheid

Look what you bastards did to me 
You all like animals pounce on the woman
Ye are all equal boars and hyenas
You all are appallingly ill
an indictment of civilization
an epitome of inhumanity


Gij allen hebt mij verkracht gemarteld en vermoord in naam van uwe God


All you have tortured me, raped and murdered in the name of thy God

STENIGING IS UW HEILIGE DRIE-EENHEID: VERKRACHTEN MARTELEN EN MOORDEN IN NAAM VAN UWE GOD

STONING IS YOUR HOLY TRINITY: RAPE, TORTURE AND MURDERS IN THE NAME OF THY GOD 

ADAM O HEER IK SMEEK U SLA MIJ NIET.  SLEUR MIJ NIET NAAR BUITEN GIJ WEET DAT IK UW KIND DRAAG. HEER O HEER HEB MEDELIJDEN MET MIJ EN MET UW EIGEN KIND.

ADAM O LORD, I BEG THEE NOT TO BEAT ME. DON'T DRAG ME TO OUTSIDE YOU KNOW I CARRY THY CHILD. LORD O LORD HAVE PITY WITH ME AND THINE OWN CHILD.

EVA TE VER TE VER GIJ ZIJT TE VER GEGAAN HET KIND IS VAN DE SLANG GEDULD MIJN GEDULD IS OP GIJ GAAT ERAAN IK GA HET VONNIS NU VOLTREKKEN

EVA TOO FAR TOO FAR YOU ARE GONE TOO FAR THE CHILD IS FROM THE SERPENT MY PATIENCE  MY PATIENCE IS LOST YOU'RE GOING DOWN NOW I EXECUTE THE JUDGMENT 

HEER ALSTUBLIEFT GRAAFT MIJ NIET IN   IK KRIJG GEEN LUCHT GEEN LUCHT DENK AAN HET KIND DENK AAN HET KIND HEER HET IS UW EIGEN KIND

PLEASE LORD DON'T DIG ME IN I CANNOT BREATHE THINK THINK OF THE CHILD OF THE CHILD LORD IT IS THY OWN CHILD. 

MIJN GOD MIJN GOD REDT MIJ VAN DEZE DWAAS/ MIJN BLIK IS HEMELWAARTS GERICHT/ O GOD O GOD IK ROEP U AAN STOPT DEZE DWAAS EN REDT MIJN KIND/ DE GEK STENIGT MIJ/  MIJN BLIK IS HEMELWAARTS/ O GOD REDT MIJN ZIEL REDT MIJN ZIEL/ STOPT DEZE DWAAS DIE MIJ STENIGEN ZAL/ HEER O HEER WAAR ZIJT GIJ GOD VAN LIEFDE/ REDT MIJN GEEST GRIJPT MIJN HAND/ DAAR KOMT HIJ AAN MET STENEN SCHUIMBEKKEND EN BRULLEND BUITEN ZINNEN/  HEER O HEER NEEMT MIJ MIJN KIND IN GENADE AAN

MY GOD MY GOD SAVE ME FROM THIS FOOL/ MY LOOK IS TO THE SKY/ O GOD O GOD I CALL YOU STOP THIS SILLY FOOL AND SAVE MY CHILD/ THE LUNATIC IS STONING ME/ MY LOOK IS SKYWARD / O GOD SAVE MY SOUL SAVE MY SOUL/ WILL STOP THIS FOOL WHO WILL STONE ME/ GOD O GOD, WHERE ARE YOU GOD OF LOVE/ SAVE MY SPIRIT SEIZE MY HAND/ THERE HE COMES WITH STONES FOAMING AND OUT OF PHRASES/GOD O GOD TAKE ME/ MY CHILD TO GRACE 


IK RICHT MIJN OGEN THANS TEN HEMEL/ JA MIJN GOD VAN LIEFDE IK VOEL UW HAND/ IK VOEL UW STEUN MIJN GOD VAN LIEFDE/ REDT MIJN KIND TREKT MIJ UIT DIT AARDSE TRANENDAL

MY EYES ARE POINTING TO HEAVEN/ YES MY GOD OF LOVE I FEEL YOUR HAND/ I FEEL YOUR SUPPORT MY GOD OF LOVE/ SAVE MY CHILD AND PULL ME OUT OF THIS EARTHLY VALE OF TEARSEVA EVA HIER SPREEKT UW GOD VAN LIEFDE/ DENK AAN MIJ DENK AAN MIJ EN GRIJP MIJN HAND/ DENK AAN MIJ EN GRIJP MIJN HAND

EVE EVE HERE SPEAKS YOUR GOD OF LOVE/ THINK OF ME THINK OF ME AND GRAB MY HAND/  THINK OF ME AND GRAB MY HANDHEER MIJN GOD VAN LIEFDE IK HEB UW HAND/ MIJN GOD VAN LIEFDE IK HEB UW HAND/ IK DENK AAN U/ IK DENK AAN U

LORD MY GOD OF LOVE I HAVE YOUR HAND/ MY GOD OF LOVE I HAVE YOUR HAND/ I THINK OF YOU/ I THINK OF YOU


HEER 
HEER PIJN HOUDT MIJ VAST IN ALLE EEUWIGHEI

LORD LORD PAIN HOLD ME TIGHT IN ALL ETERNI 


ZWA ZWART ZW   ALLES IS ZWART STIL STIL STIL ALLES IS STIL
BLA BLACK BL ALL IS BLACK SILENT SILENT SILENT ALL IS QUIET

IK WORD OMHOOG GETROKKENIK ZIE MIJZELF/ IK ZIE ADAM/ HIJ BUIGT ZICH SNIKKEND OVER MIJ HEEN/ HIJ STORT TER AARDE SCHREEUWT EN SCHREIT/ HIJ VAT DE LIEFDE MAAR TE LAAT/ ZIJN KIND ZAL STERVEN IN MIJN SCHOOT/ ADAM ADAM BEZWEKEN VOOR DE SEKSUALITEIT EN DE WAANZIN VAN DE DOOD.


I'M UP PULLED/ I SEE MYSELF/ I SEE ADAM/ HE CURVES SOBBING ABOUT ME/ HE FALLS TO EARTH YELLING AND WEEPING/ HE GRASPS THE LOVE BUT TOO LATE/ HIS CHILD WILL DIE IN MY WOMB/ ADAM ADAM SUCCUMBED TO SEXUALITY AND MADNESS OF DEATH. 

I'M UP PULLED/ I SEE MYSELF/ I SEE ADAM/ HE CURVES SOBBING ABOUT ME/ HE FALLS TO EARTH YELLING AND WEEPING/ HE GRASPS THE LOVE BUT TOO LATE/ HIS CHILD WILL DIE IN MY WOMB/ ADAM ADAM SUCCUMBED TO SEXUALITY AND MADNESS OF DEATH. 


EVA EVA GIJ ZIJT THANS IN DE HEMEL

EVE EVE YOU ARE NOW IN HEAVEN

IK ZAL ALTIJD UW BESCHERMER ZIJN
I'LL ALWAYS BE YOUR GUARDIAN

MAAR EVA KENT GIJ MIJ NIET MEER

BUT EVE DON'T YOU REMEMBER ME

IK BEN DE DUIVEL
DE SLANG ZO GE WILT
UW GOD VAN LIEFDE
DE GOD VAN UWE GEEST
DIE U ALTIJD HEEFT GESTEUND
EN TOT HET LAATST TOE HEEFT BESCHERMD


I AM THE DEVIL
THE SERPENT AS YOU WANT
YOUR GOD OF LOVE
THE GOD OF YOUR SPIRIT
WHO SUPPORTED YOU ALWAYS
AND PROTECTED YOU TO THE LAST

Heer ik bid u geeft mijn kind een nieuwe kans
Lord I pray you please give my child a second chance


                 Ω
∞ Hier rust onze eva ∞
Slachtoffer der seksualiteit
miljoenen zullen volgen.
Zolang wetten niet voorkomen
dat zij wordt geïndoctrineerd
in haar vroegste  jeugd,
zal zij in volwassenheid
niet  onderscheiden
tussen haar god en de
wellust van haar man.

                   Ω
∞ Here rests our eve ∞
Victim of sexuality
millions will follow.
As long as laws do not prevent
she is indoctrinated
in her infancy,
she will in adulthood
not distinguish
between her god and the 
lecherousness of her husband.
cc-by-nc-sa
This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment