Sunday, 18 October 2015

(62) The Sexual Theory of Religion (Part 3: 40-59)Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number ArchiveAssumptie 40: In de adolescentie (17-24 jaar) wordt het recht (R) als laatste machtsprojectie geïnstalleerd. Dit regelt de machtsverhouding tussen kerk en staat.


Assumptie 41: Religieuze indoctrinatie (S) heeft als doel de inperking van de godenruimte van het archetype Gods in de vroege kindertijd.


De Anarchie ratio van de man (110, 238)

             P
A = --------------
       (R+D)⊂S


A = anarchie (restant immoraliteit in de man)
P = immoraliteit van de man (primaire religie = fys. arch. Gods)
S = secundaire religie (cultuurarchetype religie)
R = het recht (cultuurarchetype recht)
D = dialoog met het andere geslacht (cultuurarchetype dialectisch proces)

⊂ S = subset van S

Religie van de vrouw

De anarchie ratio van de vrouw is een verhaal apart. Dit is feitelijk een assimilatie ratio en een afgeleide van de religie van de man. Pas wanneer het model van de man is uitgekristalliseerd kan dat van de vrouw worden geanalyseerd. Zo wordt de vrouw geen seksuele ideaalprojectie op cultuur bijgebracht. Zij is juist het lijdend voorwerp van de lusten van de man. En daarom is haar religie S waarschijnlijk juist een subset van (R+D).


Dan krijgt men deze noemer: S⊂(R+D). In welk geval de vrouw nog wel een meerdimensionale ruimte in haar archetype Gods ontwikkelt, wel het empathische vermogen verkrijgt in overige seksuele rollen, waaronder haar eigen rol, en wel gemakkelijk assimileert in de Verlichting waar vrouwen gelijke rechten hebben. Vrouwen worden ook veel eerder seculiere moslima. Kortom het model werkt naar behoren.

De Assimilatie ratio van de vrouw:

             P
A = --------------
       S⊂(R+D)

A = assimilatie (restant assimilatie in de vrouw)
P = assimilatie in de vrouw (primaire religie = fys. arch. Gods)
S = secundaire religie (cultuurarchetype religie)
R = het recht (cultuurarchetype recht)
D = dialoog met het andere geslacht (cultuurarchetype dialectisch proces)

⊂ (R+D) = subset van (R+D)


(645) 20. Bestiality kills the Parallel Universe


A
ssumptie 42: Religie is een gedaante van de seksualiteit. Daarom schakelt bestialiteit mensenreligie gelijk aan dierenreligie.


Assumptie 43: Bestialiteit komt meer voor in eendimensionale culturen met gebrek aan respect voor overige seksuele rollen, waaronder dieren. Maar de gevolgen voor religie zijn ernstiger in tweedimensionale culturen als het christendom. Want dan zijn mens en dier subjecten en komt mensenreligie nog meer overeen met dierenreligie.


Assumptie 44: Bij bestialiteit is het dier object dan wel subject.

De kans op bestialiteit is groter bij het dier als object (islam). In dat geval kan mensenreligie nog enigszins als bovenschikkend worden ervaren.

Maar de schade aan mensenreligie is groter bij het dier als subject (christendom). Want in dat geval ontstaat nevenschikking, waardoor mensenreligie gelijk wordt aan dierenreligie.

Het effect van bestialiteit is daarom als kans maal waarde (schade).

Gelukkig voorkomt het respect voor overige seksuele rollen, waaronder dieren, dat christenen het negatieve recht op zelfbeschikking van dieren met voeten treden.


Assumptie 45: Voorwaardelijk voor de ontwikkeling van metafysische religie is de doorsnijding van de seksuele band met dieren.


Assumptie 46: Het parallelle universum maakt incest en inteelt en reïncarnatie in aardse nazaten overbodig.Assumption 46:

A) Primary religion concerns eternal life in the (earthly) universe by inbreeding and incest and/or reincarnation in the offspring.

B) Secondary religion concerns eternal life by reincarnation in heaven of the parallel universe without inbreeding and incest.

Primary religion is primitive and sexualized religion. Secondary religion is esoteric, occult and desexualized.

Islam is a mixture of primary and secondary religion. Christianity is pure secondary religion.

But most of all: in the parallel universe inbreeding and incest make no sense any longer, because men will not return on earth, liberating the woman’s body.

There’s just one exception: though religious endogamy (Islam) resort under the parallel universe (Allah), and partly ended tribal inbreeding and incest, it still insists on marriages within the religious group. Deviant woman-characters are still being killed every day.


Assumptie 47: Het parallelle universum scheidt metafysische religie van dierenreligie door deseksualisatie.


Assumptie 48: Deseksualisatie van het parallelle universum ondersteunt de doctrine van het eerste scheppingsverhaal dat de mens meer is dan het dier. Het legt de cesuur van subject en object tussen mens en dier. Overigens stamt het eerste scheppingsverhaal zelf nog uit de primaire religie van het polytheïsme. Het parallelle universum werd mogelijk pas door Abraham bij de woestijnreligies ingebracht.


Assumptie 49: Het parallelle universum ging gezien de mythe van Abraham een profijtelijke verbinding aan met het aardse universum. Het monotheïsme werd gemengd met de paradijscultuur uit het tweede scheppingsverhaal om de volgende redenen:

1: De seksuele dictatuur van het monotheïsme: Om strategische redenen werd primaire religie bestaande uit incest, inteelt en reïncarnatie versmolten met secundaire religie van de hemel in het parallelle universum. (633) 9. The Myth of Abraham.


2: Endogamie: Menging van stam-endogamie met etnische en later religieuze endogamie voorkwam dat de groep aan autosomale recessieven uitstierf.

3: De seksuele lusten van de man: Vermenging bood de man een optimale lustbeleving, omdat hij naast zijn genoegens uit incest en inteelt zijn aandacht nu ook kon richten op vrouwen van andere stammen. Islam is hiervan een treffend voorbeeld:(636) 12. Islam merged primary with secondary religion.

De grootste gemene deler uit bovenstaande wordt gevat in punt 3. Islam draait door de geschiedenis van de woestijnvolkeren alle mannelijke lusten rond een suikerspin. Als een stofzuiger wordt de ene na de andere mannelijke lust in een zwaan kleef aan scenario bij de volgende religie gevoegd.


Patriarchale religie

Assumption 50: The polytheistic space of gods (in the archetype of God) exists of five sexual dimensions. With two dimensions, heterosexuality is opposed to other sexual roles. With five dimensions it concerns the following hierarchy:

1: First God: male heterosexuality. [Alpha male].
2: Second God: male homosexuality. [homosexual clergy]
3: Third God: female sexual roles.
4: Fourth God: pedophilia.
5: Fifth God: bestiality.

Matriarchale religie:

Assumptie 99: Bij matriarchale religie wordt de seksuele ideaalprojectie in de alpha female geprojecteerd (Olifanten, bonobo's).

1: Eerste God: vrouwelijke heteroseksualiteit. [Alpha female]
2: Tweede God: vrouwelijke homoseksualiteit. [Lesbische rel., FEMDOM]
3: Derde God: mannelijke seksuele rollen.
4: Vierde God : pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit

Het christendom

Maar waar islam slechts het mannelijk profijt van deze supercombinatie van primaire met secundaire religie voor ogen had, veroordeelde het christendom primaire religie volledig en zwoer zij incest, inteelt en reïncarnatie in het aardse af.

Zij schiep een tweede dimensie voor de empathische beleving van overige seksuele rollen en was bereid de macht tussen man een vrouw gelijkelijk te delen, ongeveer zoals in het eerste scheppingsverhaal, maar dan aangevuld met empathie voor de vissen der zee en het gevogelte des hemels (635) 11. Why Christianity rejected primary religion.

(646) 21. ROM and RAM in Religion

Assumptie 51: In de vroege kindertijd van het irrationele denken (ROM-geheugen) wordt de omvang van de godenruimte in het archetype Gods door de opvoeders bepaald. Haar dimensionaliteit is een maat voor culturele tolerantie. Een eendimensionale cultuur kan in de periode van het rationele denken (RAM-geheugen) niet meer worden opgerekt. Een polytheïstische of atheïstische ruimte verdient de voorkeur.


Assumption 51: In the early childhood of irrational thinking (ROM; Read Only Memory), the (conscious *) size of the space of gods in the archetype of God is determined by the educators. Its dimensionality is a measure of cultural tolerance.

A once fitted one-dimensional culture (Islam; monotheism) during infancy cannot be stretched again into the multidimensionality of polytheism during the later period of rational thinking (RAM; Random Access Memory). From the psychological point of view an infinite polytheistic or atheistic sexual space is definitely preferable.

* Truncation of sexual dimensions is not the same as statistical explanation, for now no empathy develops for unconscious and suppressed 'other sexual roles', causing cultural psychopathy and generating masochism hate and masochism fear against victims.


Assumptie 52: De eendimensionale cultuur wordt de jonge moslim in de vroege kindertijd bijgebracht. Dit wordt geoperationaliseerd als de ingebrande angst voor de Almacht van Allah.


Assumptie 53: Het christendom is een overgangsvorm van patriarchale naar
matriarchale religie. Het heeft de natuurlijke orde der goden gewijzigd en daarmee de hoofdwet van religie in vervulling doen gaan. Heteroseksualiteit werd ingewisseld tegen overige seksuele rollen als eerste God, ter ontzetting van de vrouw.

Assumption 53: Christianity is a transitional form of patriarchal to matriarchal religion. It changed the natural rank order of gods in mammal groups and restored the basic law of religion to genetic diversity. Heterosexuality (God, sexual monoculture) was exchanged with the personification of Jesus as a representative of 'other sexual roles', to the liberation of women.


Assumptie 15: De hoofdwet van religie is de relatie tot de vrouw. Daarin ziet de man zijn vrouw als subject of als object.


Assumptie 54: Na de Romeinse tijd maakte de homoseksuele clerus zich meester van het christendom. In Jezus projecteerde men de homoseksuele God, die het primaat kreeg boven de heteroseksualiteit van de alpha male.


Assumptie 55: De meerdimensionale cultuur wordt de jonge christen in de vroege kindertijd bijgebracht. Dit wordt geoperationaliseerd als de liefde van Jezus en zijn begrip voor overige seksuele rollen.


(647) 22. Shrinking Ranks with Taylor Polynomials

Assumptie 56: Religieuze indoctrinatie staat of valt bij de vestiging van een eendimensionale basis in de ROM-periode. Het betreft personificaties van haat (Allah) of liefde (Jezus).


Assumptie 57: In een gelukkige meerdimensionale cultuur zijn de culturele archetypen Religie (S), het Recht (R) en het Dialectische proces (D) onafhankelijke grootheden.


(648) 23. Satan, the Human-Goat God

Assumptie 58: Satan is de Mens-Geit-God die binnen het monotheïsme geen seksuele rol wordt toegedicht. Dieren worden als objecten beschouwd. Maar ook de rol van de mens verdient bij bestialiteit geen empathie. Bestialiteit is het kwaad dat bestreden wordt om een tweetal redenen:

1: Omdat Satan als kruising tussen mens en dier een bedreiging vormt voor
deseksualisatie, voorwaardelijk voor secundaire religie. Dierlijke ongebreidelde seksualiteit en daarvan afgeleide menselijke promiscuïteit zijn de oervorm van primaire religie en voeren de mens weer terug naar het dierenrijk.

2: Daarnaast vormt Satan, de schaapherdersgod Pan uit het polytheïsme, een bedreiging voor de Almacht van God (monotheïsme), die in de mythe van Abraham gevestigd werd.


Assumptie 59: Seksuele dyades betreffen de beleving van de partner als subject of als object, wat veelal neerkomt op empathische betrokkenheid. Zwaarwegende culturele belangen kunnen echter psychopathische, parafilitische relaties veroorzaken:

1: Zo kent de paradijscultuur gedwongen incest en inteelt, waardoor vrouwen en kinderen worden onderdrukt en er van empathie geen sprake is. Vrouwen worden bij overspel gestenigd en onwillige dochters neergezuurd.

2: Daarnaast heeft het monotheïsme als seksuele dictatuur belang bij de onderdrukking van overige seksuele rollen. Vooral bestialiteit leidde in het polytheïsme en de paradijscultuur tot ongebreidelde seksuele uitspattingen die men later in Satan veroordeelde. Het betreft hier overigens niet alleen bestiale
ontregelingen. Het veiligstellen van de eendimensionale godenruimte van het monotheïsme is belangrijker dan empathie in overige seksuele rollen.


                                 cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment