Saturday, 24 October 2015

(75) The Sexual Theory of Religion (Part 3: 120-179)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive

Assumptie 120: Religie verandert met de seksuele regels voor de vrouw.


Assumptie 121: De theorie ziet de Koran slechts als de spiegel van voorgaande
paradijscultuur (mannen) in haar waanzinnige interactie met secundaire religie van het parallelle universum (vrouwen). Islam is een dramatische mengvorm van
primaire met secundaire religie.


Assumptie 122: Omdat de vroege kindertijd aan meisjes zonder grote geestelijke verminkingen voorbij gaat, houden zij een bewuste meerdimensionale godenruimte in het archetype Gods. Natuurlijk maken zij zelf ook deel uit van overige seksuele rollen. Moslima's zijn per definitie meerdimensionaal. Daardoor worden zij later ook gemakkelijker seculier (twee dimensies, moskee en staat) en hebben zij een groter bewuste dan moslims.


Assumptie 123: Zelf existentiële verantwoordelijkheid nemen voor hun moraliteit durven moslims niet. Net zo min als christenen. Religie betekent voor hen dat anderen hun moraliteit ontwerpen. Dat men zelf geen existentiële keuzes maakt, nooit volwassen wordt.(671) 42. Why Christianity converted the Tree of Life

Assumptie 124: Men zegt wel dat de mythe van Abraham een scharnierpunt is tussen polytheïsme en monotheïsme. Zou het echt? Neen, het was een scharnierpunt tussen reïncarnatie in aardse nazaten en reïncarnatie in het parallelle universum. Want alleen zo stroomde de macht van de duizenden stamhoofden naar de seksuele dictatuur.


Assumption 124: It is said the Myth of Abraham is a pivotal point between polytheism and monotheism. Could it really be? No, it was a pivot between reincarnation into earthly descendants and resurrection in the parallel universe. Only then the power of thousands of tribal leaders flooded to the sexual dictatorship of monotheism. Resurrection in the parallel universe facilitated monotheism and not the other way around.


(673) 43. Inbreeding is the Origin of Human Religion 

Assumptie 126: Het bijzondere van mensenreligie is dat uit seksualiteit ook een eeuwigheidsprojectie valt af te leiden. Die eeuwigheidsprojectie werd in de alpha male geprojecteerd en dat is wat mensenreligie onderscheidt van dierenreligie. Het is een projectie die voor eeuwig geldt en die men 'God' noemt. Want een sterfelijke God bestaat niet. De mensengod is daarom altijd de alpha male uit dierenreligie maar dan met eeuwigheidswaarde. Religie is voor de mens de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.


Assumptie 127: Een endogame religieuze groep wordt bijeengehouden door een combinatie van twee stimuli: groepsbinding op basis van individuele beloning.

1: Inteelt leidt tot groepsbinding (tribal cohesion) en is voorwaardelijk voor iedere endogame seksuele dictatuur. Op weigering van inteelt (of een endogame partner) staat de doodstraf (Mirjam Abarkan).

2: Het eeuwig voortbestaan is de individuele beloning voor het groepslid dat zich aan de inteeltcultuur onderwerpt. De beloning varieert van stoffelijk genetisch voortbestaan (eerste fase paradijscultuur), naar reïncarnatie in het (aardse) universum (tweede fase paradijscultuur), of reïncarnatie in het parallelle universum (derde fase paradijscultuur).

Wij noemen het eeuwig voortbestaan in het (aardse) niversum: primaire religie. En het eeuwig voortbestaan in het parallelle universum: secundaire religie. Incest en inteelt zijn alleen binnen primaire religie zinvol, secundaire religie pleit het lichaam van de vrouw vrij.

Nb. De islamitische cultuur kon niet volledig op secundaire religie overgaan omdat het inteeltaspect van primaire religie dan verloren ging en de endogame groep uiteen zou vallen. Bij vrije partnerkeuze (exogamie) desintegreert islam.


Assumptie 128: Het verschil tussen endogame en exogame culturen ontstond door een interpretatie fout van endogame culturen op de alternerende tijdreeks van inteelt en tribal cohesion: [I&I = Incest en Inteelt; TB= Tribal Cohesion].

I&I => TC | => I&I => TC | (exogame culturen: christendom)

TC => I&I | => TC => I&I | (endogame culturen: islam)

Exogame culturen als het christendom hanteren causaliteit en verklaren stam cohesie uit incest en inteelt. Endogame culturen gaan uit van magisch denken en verklaren incest & inteelt uit stam cohesie. Stamcohesie is religie.


Assumptie 129: De machthebbers van de monotheïstische seksuele dictatuur lokken inteelt uit - als response - om groepscohesie te bevorderen. Zij bevorderen honor killings en neerzuringen om de vrouw in toom te houden. Want als de vrouw exogaam gaat valt het doek voor islam.


Assumptie 130:

Rational thinking: Inbreeding causes tribal cohesion.
Rational thinking: Inbreeding causes religion.

Want: 2: Religie is een uiting van het groepsinstinct.

Magical thinking: Tribal cohesion causes inbreeding.
Magical thinking: Religion causes inbreeding.

Voorts:

Rational thinking: Inbreeding causes genetic replication in the offspring.
Rational thinking: Inbreeding causes a form of eternal life.
Rational thinking: Inbreeding causes religion.


Want Assumptie 126: De mensengod is daarom altijd de alpha male uit dierenreligie maar dan met eeuwigheidswaarde. Religie is voor mensen de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.

Rational thinking: Inbreeding causes genetic replication in the offspring.
Magical thinking: Inbreeding causes reïncarnation into the (earthly) universe.
Magical thinkingreïncarnation into the (earthly) universe causes Inbreeding .
Magical thinking: Religion causes inbreeding.Assumptie 131:

Alleen binnen endogame culturen (islam) geldt:

Human inbreeding = religion
Religion = human inbreeding

Assumptie 132: De eerste mensachtigen hadden een concreet verstand en dachten nog weinig in abstracties. Daardoor overleefden zij met hun slecht toegeruste lijven. Zij waren nog niet in staat tot de enormiteiten van magisch denken. Maar hoe verder in de evolutie hoe meer genetische fouten in logica zich binnen de woestijncultuur
opstapelden. Daarom zit men nu met een Koran waaraan veelal geen touw is vast te knopen.


Assumptie 133: Net zoals genetische mutaties in het DNA hun spoor door de evolutie trekken, bestaat zoiets ook voor abstract denken. En wanneer dergelijke magische mutaties niet door logisch denken worden gecorrigeerd zakt de moslimcultuur steeds verder in de put van Babylonische spraakverwarring.


Assumptie 134: Zolang moslims niet beseffen in de endogame val van het inteelt instinct gelopen te zijn, zullen zij door iedere dictatuur aan een nieuwe response gebonden worden. Iedere profeet die hun inteelt instinct bespeelt is verzekerd van een kritiekloze schare volgers. Moslims zouden hun endogame cultuur op moeten geven. Maar dat heeft een hoge prijs, want als exogame cultuur kan islam niet voortbestaan.


(673) 44. The Fundamental Explanation of Honor Killings and Acid Attacks


Assumptie 135: De drie fases van de paradijscultuur.

Eerste fase: doel genetische saturatie in de nazaten op de boom des levens (inteeltboom). (Meest primitieve maar causale stimulus-response (SR-relatie)

Tweede fase: doel reïncarnatie in het (aardse universum) op de boom des levens (inteeltboom). (Onwerkbare causale SR-relatie, middel en doel geen causaal verband).

Tweede fase (islam): middel reïncarnatie in het (aardse universum) op de boom des levens (inteeltboom) met de bedoeling incest en inteelt op de boom der kennis (uitteeltboom, inteeltbedoeling). Dit door stam endogamie (Sadia Sheikh en Gülsüm Selim). (Werkbare magische SR-relatie).

Derde fase (islam): middel reïncarnatie in het parallelle universum op de boom des levens (inteeltboom) met het doel incest en inteelt op de boom der kennis (uitteeltboom, inteeltbedoeling). Dit door religieuze endogamie (Mirjam Abarkan).(Werkbare magische SR-relatie).

Derde fase (christendom): doel reïncarnatie in het parallelle universum op de boom des levens (uitteeltboom) door zonder zonden te leven volgens normen en waarden van de boom van goed en kwaad (uitteeltboom), exogene cultuur zonder incest en inteelt. (Werkbare magische SR-relatie).(673) 44. A Fundamental Analysis of Honor Killings and Acid Attacks

Assumptie 136: Moslims wordt voorgehouden dat inteelt nu eenmaal bij het verwerven van reïncarnatie in het parallelle universum hoort, terwijl de collateral gegenereerde inteelt feitelijk als hoofddoel dient om tribal cohesion in stand te houden zonder welke de magische groep uiteenvalt.


Assumptie 137: In de mythe van Abraham versmolt men stam endogamie met
etnische en religieuze endogamie. Het was pure seksualiteit.

Stamhoofden werden verenigd onder één ondefinieerbare God. Vrouwen mochten vervolgens over alle stammen paren maar moesten binnen de religie blijven. Zo stelde de mythe paal en perk aan autosomale recessieven. Dat was de winst van secundaire religie. Zelfs bood zij het latere christendom een exogame vluchtweg terug naar polytheïsme. Maar islam overspeelde haar hand en trapte in de val van gemengde primaire met secundaire religie. Want een kind kan zien dat stam endogamie vloekt met religieuze endogamie.Sources of religious variance (3)

Assumptie 138: Het religieuze of seksuele domein

- Religieuze regelingen die naar verwachting worden uitgevoerd, vallen binnen het religieuze domein.

- Religieuze ontregelingen zijn regelingen waarvoor religie geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Zij vallen kennelijk onder een ander domein: de seksualiteit. Zou religie hiervoor verantwoordelijkheid accepteren, dan plaatste zij zichzelf ook binnen het seksuele domein.

- Het christendom leidt tot masochistische seksuele ontregeling. Hiervoor neemt de leer geen verantwoordelijkheid. Zou zij dit doen dan erkende zij haar grondslag in de seksualiteit.

- In islam worden religieuze regelingen veelal expliciet binnen het seksuele domein gedefinieerd. Zij zijn daarom op te vatten als seksuele regelingen. Binnen islam is daarom nauwelijks sprake van religieuze ontregeling.

Kort en goed is het onbelangrijk in welk domein religie zichzelf plaatst. Religie wordt het best begrepen wanneer het zelf ook uit het seksuele domein voortkomt. In welk geval het christendom deseksualiseerde en vrijwel geheel uit secundaire religie bestaat terwijl islam een menggodsdienst werd van primaire en secundaire religie. Seksualiteit is de belangrijkste voorspeller van islamitisch gedrag.


Homosexuality, the second God (8)


Assumptie 139: Polytheïsme en monotheïsme

Polytheïsme

1: Eerste God: mannelijke heteroseksualiteit. [Alpha male]
2: Tweede God: mannelijke homoseksualiteit.[homoseksuele clerus]
3: Derde God: vrouwelijke seksuele rollen.
4: Vierde God: pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit.

Monotheïsme

1: Eerste God: mannelijke homoseksualiteit.[homoseksuele clerus]
2: Tweede God: mannelijke heteroseksualiteit. [Alpha male]
3: Derde God: vrouwelijke seksuele rollen.
4: Vierde God: pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteitOther sexual roles (10)


Assumptie 140: Religie is als gedaante van de seksualiteit een speelbal van de zich ontwikkelende moraal. Religie zal evenals de moraal nooit verdwijnen. Zij is de moraal van seksualiteit.


Assumptie 141: Het dialectische proces

Man en vrouw hebben een verschillend verstand gebaseerd op testosteron en oestrogeen. Tussen hun denkwerelden bouwt zich van nature een spanningsveld op met een spanningsboog als onderhandelingsruimte. Dat is het dialectische proces.

Daarbinnen bereiken man en vrouw dan samen in wijsheid een afgewogen oordeel over hun bestaan. Alleen deze dialectiek bevordert de culturele ontwikkeling van de mens. Beschouwt de man zijn vrouw als seksueel object dan vervalt zijn inspiratie tot intellectuele, culturele en kunstzinnige verdieping en vooruitgang.

Daarentegen wordt de vrouw als subject juist de muze van de man. Haar schoonheid wijst hem op de wonderen der kunst, haar fijnzinnige aard wekt zijn waardering voor cultuur en haar schaamteloos gespeelde bewondering stuwt zijn inspiratie, zijn lust en tomeloze inzet tot economische voorspoed en vooruitgang. Het dialectische proces is zo de katalysator van iedere culturele evolutie, voorwaardelijk voor iedere culturele dynamiek.

Tezamen beschikken man en vrouw over een briljant verstand. Dat is de bedoeling van de natuur. En alleen deze combinatie zal de evolutie overwinnen. Culturen die de vrouw onderdrukken gaan uiteindelijk ten onder aan de ongebreidelde tirannie van testosteron, waarin de man zijn zaad ongeïnspireerd en zinloos over Gods akkers laat stromen.


(2) Human religion as operant conditioning


Inbreeding and incest started as an unconscious and an unintentional life style:


Assumption 142: Classical conditioning:

Human inbreeding started as an unconditioned stimulus followed by an unconditioned response of genetic immortality in the (earthly) universe. Genetic immortality means the tribe did not change of genetic composition.Inbreeding and incest developed as a conscious and intentional lifestyle:

Assumption 143: Operant conditioning:

Human inbreeding developed as an operant response followed by a reinforcing stimulus of genetic immortality in the (earthly) universe.


Operant response: inbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring


Assumption 144: Secondary reinforcement:

In primary religion, human inbreeding developed as an operant response followed by a reinforcing stimulus (of the expectation) of reincarnation into the (earthly) universe. Earthly reincarnation is the prevailing instinctive reward for inbreeding, because with genetic immortality the individual died.


Operant response: inbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Secondary reinforcing stimulus: reincarnation into the (earthly) universe.


Assumption 145: tertiary reinforcement:

In secondary religion, human inbreeding developed as an operant response followed by a reinforcing stimulus (of the expectation) of resurrection into the parallel universe. Though parallel reincarnation is the competitor of earthly reincarnation it is not the instinctive reward for inbreeding:

Operant response: inbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Secondary reinforcing stimulus: reincarnation into the (earthly) universe
Tertiary reinforcing stimulus: resurrection in the parallel universeAssumption 145: Inbreeding and reincarnation into the (earthly) universe form a profitable interaction, wherein the whole is more than the parts. After the invention of reincarnation, tribal inbreeding cannot exist any longer without earthly reincarnation.

Parallel resurrection was not better than earthly reincarnation because resurrection into the parallel universe brought not about a longer eternal life than earthly
reincarnation. And with heavenly resurrection tribal heads were no gods any longer (no reincarnation into their own tribe) and they would become completely dependent on the God of monotheism. And for a lot of other reasons a stalemate arose between earthly reincarnation and heavenly resurrection:

Operant response: inbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Later reinforcing stimulus: reincarnation into the (earthly) universe
Later reinforcing stimulus: resurrection in the parallel universe


Assumption 145: Inbreeding and reincarnation into the (earthly) universe form a profitable interaction, wherein the whole is more than the parts. After the invention of reincarnation, tribal inbreeding cannot exist any longer without earthly reincarnation. It is very unlikely that tribal cultures are willing or able to disentangle this combined instinct or archetype on their own initiative. We conclude that reincarnation into the earthly universe must be suppressed in the collective unconscious of Islamic Culture.


Assumption 143/223: Operant conditioning: Human inbreeding developed as an operant response followed by a reinforcing stimulus of genetic immortality in the (earthly) universe.

Operant response: Inbreeding and incest 
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality of the tribe in the offspring


Assumption 224: Operant conditioning: Fertilization of daughters and nieces as operant response meant for increased saturation as secondary reinforcing stimulus.

Operant response: Incest
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Secondary reinforcing stimulus: increased saturation of parental genesAssumption 225: Operant conditioning: Fertilization of daughters and nieces as operant response meant for perpetual orgasm across generations (mature) as tertiary reinforcing stimulus.


Operant responseIncest 
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Secondary reinforcing stimulus: increased saturation of parental genes 
Tertiary reinforcing stimulus: perpetual orgasm across generations (mature)Assumption 226: Operant conditioning: Fertilization of daughters and nieces as operant response meant for perpetual orgasm across generations (immature) as tertiary reinforcing stimulus.


Operant response: Incest 
First reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Second reinforcing stimulus: increased saturation of parental genes 
Third reinforcing stimulus: perpetual orgasm across generations (mature)
Fourth reinforcing stimulus: perpetual orgasm across gen. (immature)


Assumption 227: Operant conditioning: Fertilization of daughters and nieces as operant response meant for perpetual orgasm across generations (mature)
forbidden as tertiary reinforcing stimulus.

Operant response: Incest 
First reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring 
Fourth reinforcing stimulus: perpetual orgasm across gen. (immature)


(2) The Myth of Paradise (Part I)

Assumption 145: Inbreeding and reincarnation into the (earthly) universe form a profitable interaction, wherein the whole is more than the parts. After the invention of reincarnation, tribal inbreeding cannot exist any longer without earthly reincarnation. It is very unlikely that tribal cultures are willing or able to disentangle this combined instinct or archetype on their own initiative. We conclude that reincarnation into the earthly universe must be suppressed in the collective unconscious of Islamic Culture.


(3) The Myth of Paradise (Part III)

Assumption 146: In inbreeding and incest humans found a promising mechanism for genetic immortality of the tribe. Therefore, inbreeding refers to timelessness within human sexuality. It is a physical variable with timelessness dimension. Hence religion, or better inbreeding, stands for the time dimension within the sexual domain.


(4) The Myth of Paradise (Part IV)

Assumption 147: Inbreeding cultures see women as objects. Outcrossing cultures might see them as subjects.


Assumption 148: Inbreeding and incest is a human male instinct in endogamous populations. Outcrossing is a female instinct.

(1) Human religion, derivative to perpetual orgasm

Assumption 149: The first derivative of sexuality is timeless sexuality, called religion or genetic immortality, operationalized as perpetual orgasm.


Assumption 150: Genetic immortality as primordial religion is the first derivative of sexuality.


Assumption 151: The power of religion lies in the enhanced contrast between earthly and heavenly satisfaction of sexuality. Only the manipulation of sexuality can influence its religious derivative.


Assumption 152: Islam is an endogamous inbreeding culture, offering a factually exogamous afterlife in heaven. A genetic monoculture on earth (Islam) flirts with genetic diversity in heaven (Christianity), where the latter must be seen as heaven on Earth. Jealousy led to the persecution of Christians, because their masochistic suffering is compatible with exogamic lust. And violent bloodlust and hatred discharged on Jews, because though their culture relied also on inbreeding and incest, their females were left free choice to exogamy as in the group of higher mammals.


Assumption 153: With the invention of earthly reincarnation inbreeding lost its rational connection with genetic immortality and now became magically bound to earthly reincarnation. And in a way it still made sense. Males could only reincarnate safely into their own tribe if they enforced inbreeding on women during lifetime. Hence, inbreeding was not meant for immortality of their genes any longer, but instead inbred bodies served for reincarnation. And this latter relation became the principal connection in the inbreeding instinct, because it was the best reinforcer of inbreeding.


Assumption 153 (new): With the invention of earthly reincarnation by Homo erectus, inbreeding lost its rational connection with genetic immortality and became magically bound to reincarnation. With earthly reincarnation males would live forever. And in a way this new and magical connection still made sense. Tribal heads (male ancestors) would only reincarnate into the tribe if inbreeding (cousin marriages) was enforced on women. They were tempted with saturated genes that had preserved the original tribal identity. Hence, inbreeding was not meant for genetic immortality any longer, but to generate inbred bodies for reincarnation. And so reincarnation became the best reinforcer of inbreeding.

Assumption 154: There exists a magical but reasonable connection between the parallel universe and inbreeding and incest. Earthly reincarnation offered endless orgasm in the afterlife of the tribe. But the prospect of the same unattractive cousins and sisters appeared no promise but a curse. 
Therefore Homo sapiens invented the parallel universe. It was the flight to an unknown paradise where one could have perpetual orgasm with 72 beautiful fresh woman slaves on an entirely new dimension.


Tertiary reinforcement (third order conditioning):

Operant responseinbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Secondary reinforcing stimulusreincarnation into the (earthly) universe
Tertiary reinforcing stimulusresurrection into the parallel universe

Assumption 154: There exists a magical but reasonable connection between the parallel universe and inbreeding and incest. Earthly reincarnation offered endless orgasm in the afterlife of the tribe. But the prospect of the same unattractive cousins and sisters appeared no promise but a curse. Therefore Homo sapiens invented the parallel universe. It was the flight into an unknown paradise where one could have perpetual orgasm with 72 beautiful fresh woman slaves on an entirely new dimension.


Assumption 191: Another reason to prefer the parallel universe above the earthly universe was that tribal members did not have to reincarnate into other hostile tribes on earth.Assumption 155: Genetic immortality does not exist as a primary reinforcer of inbreeding any longer. Early in human evolution it has been set aside by earthly reincarnation as a secondary reinforcer. Meanwhile inbreeding has been connected to earthly reincarnation for millions of years. This connection is the prevailing human instinct. Resurrection in the parallel universe failed to overthrow earthly reincarnation. Hence both forms of reincarnation are reinforcers of inbreeding.

Operant responseinbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Later reinforcing stimulusreincarnation into the (earthly) universe
Later reinforcing stimulusresurrection into the parallel universe


Assumption 156: Incest was the first form of perpetual orgasm: timeless orgasm across generations. Earthly reincarnation as a second form offered endless orgasm in the afterlife of the tribe. But the prospect of the same unattractive cousins and sisters appeared no promise but a curse.

Therefore Homo sapiens invented the parallel universe. It was the flight to an unknown paradise where one could have perpetual orgasm with 72 beautiful fresh woman slaves on an entirely new dimension. It comes down to never ending orgasm, the center of gravity of male religion.


Assumption 157
The balance of power between earthly reincarnation and parallel resurrection is determined by the beauty of women. Smaller tribes give a smaller choice of attractive women. Hence, smaller tribes cause a greater desire for the parallel universe. What means that tribal endogamy in rural areas leads to a greater demand for the parallel universe than ethnic and religious endogamy, in which the variety of attractive women increases enormously. In religious endogamous populations, earthly reincarnation again is preferable to parallel resurrection because earthly reincarnation is the prevailing instinct. But in exogamous populations with absolute genetic diversity, yearning for eternal orgasm in the afterlife will not occur.

Now, both forms had their peculiarities:

1: Earthly reincarnation replaced genetic immortality since two million years and became the new instinct: inbreeding - earthly reincarnation.

2: 
But parallel resurrection promised a better quality of afterlife for perpetual orgasm (the 72 new virgins in heaven).


Hence, parallel 
resurrection as a tertiary reinforcer of inbreeding, was a good substitute but was not able to expel earthly reincarnation as an instinct.

Tertiary reinforcement (third order conditioning):


Operant response: inbreeding
Primary reinforcing stimulus: genetic immortality in the offspring
Later reinforcing stimulus: reincarnation into the (earthly) universe
Later reinforcing stimulus: reincarnation into the parallel universe


Assumption 158: Cultures imposing unreasonable restrictions on sexuality (e.g. inbreeding) are purposely promoting sexual desperation in men, who then build an extreme expectation of sexual orgasm in an unknown universe of hope.

The difference between Islam and Christianity is the assessment of other persons. Thus, Islam distinguishes between male Muslims (subjects) and other sexual roles (objects). But in the personification of Jesus, Christianity found a role model for 'other sexual roles' and therefore sees all people equivalently as subjects.
Assumption 160:

In Islamic culture honor killings are caused by the rejection of inbreeding and incest. With this decision daughters unwittingly reject the earthly reincarnation and eternal orgasm of their father.

Incest by fathers has long been forbidden, but the instinctive lust for perpetual orgasm sometimes remains. Then, this lust for endless orgasm sublimates into mental incest: stalking.

It sometimes results in fathers not penetrating their daughters any longer, but their minds. Fathers over-identify with their daughters and see them as objects. In Muslim cultures some fathers develop a suffocating supervision: stalking.

In those cases, by rejecting incest with the cousin, daughters reject also their father, who sometimes takes revenge as frustrated stalker who kills his victim.

Greater emotional involvement easily leads to more extreme violence. More intense relations between father and daughter lead to greater chances of honor killing.

This, because these fathers over-identify with their daughters, they want to possess them literally and figuratively.

Honor killings and acid attacks are psychiatric forms of paraphilia.


Assumption 161: Addressing honor killings.

1: Endogamous cultures practice inbreeding and incest as an instinct since
Homininae. First inbreeding was tied to genetic immortality, but later to earthly
reincarnation, which combination is currently in force: the expectation of earthly reincarnation of tribal males reinforces inbreeding and incest..

2: The only way to extinguish this inbreeding instinct is by outcrossing.
Ethnic and religious endogamies are but generalizations of tribal endogamy,
because women who do not want to marry Muslims are still being ostracized or killed. This means that populations are still moving to the extremes of the SM-dyad. The inbreeding instinct only will disappear when genetic monocultures change to genetic diversity.


Assumption 6: The SM-dyad is the building block of the relationship between husband and wife. Sadomasochism is the interaction between the killer instinct, the sexual instinct and a touch of cannibalism.

3. Honor killings frequently happened in previous Paradise culture. They were related to reincarnation. But in Islam earthly reincarnation is prohibited as a mortal sin. Therefore Muslims supplant the intention of their inbreeding and incest instinct. Now they connect it to the “honor of the family”. But awareness of the combination of inbreeding with reincarnation and perpetual incest is the first step towards preventing honor killings.

4. Honor killings arise from the over-identification of fathers with their
daughters, who they regard as possessions. It is the sublimation of the forbidden incest instinct. They do not see them as subjects but as objects, as extensions of themselves, as ribs, so to speak. Therefore fathers develop a morbid self-projection in their daughters out in suffocating control over their behavior. It is a form of stalking. Honor killings are promoted by an overly close relationship between fathers and daughters at puberty. The relaxation of sick relationships between fathers and daughters in pre-puberty is a prerequisite to preventing honor killings.

5. Honor killings are to be seen as compensation for fathers forbidden physical incest and their loss of reincarnation by failed inbreeding. Incest and inbreeding are embroiled in a heavy interaction since Homo erectus. Her lustful kill is the final settlement with his daughter who refuses inbreeding and incest with the cousin, his deputy in incest. Through the honor killing she pays the price for her father's disrupted eternal life projection, especially his loss of perpetual orgasm in the afterlife. Perpetual orgasm started as incest with daughters by Hominins.

6. The honor killing itself must be seen as a form of sublimated orgasm, wherein the disintegration of sadomasochism in its constituent parts gives the father more satisfaction than keeping his daughter alive in an SM-dyad. Therefore, honor killings are the price of satisfaction for fathers. The disruption of his perpetual orgasm leads to the disruption of Sexual Scales, wherein sadomasochism again dissolves in murder and sexuality.


Assumption 66: Sadomasochism is a combination of murder and sexuality. It is unstable and easy flammable. Oppression of victims easily turns into murder, decomposing SM-dyad again into killer- and sexual instinct.

As long as one keeps bloodthirstiness and sexual desire as critical mass in focus it goes well. But after losing control over the event, sadomasochism falls apart again in murder and sexual instinct. Then magic is lost. Then it explodes.

The key difference between Islamic culture and Christianity is that Islam cannot hold this critical mass together, time and again is losing control, decomposing sadomasochism over and over again in murder and sexual desire. It is a circular and perpetual process; it is the basic feature of Islamic culture. Christianity succeeds much better in holding sadomasochism in synthesis. But more likely is that Islam intentionally collapses SM-dyad time and again in the interaction with Paradise culture. It is a willful interaction giving the Islamic killing machine animal power.


7. Western psychologists should not try to improve bad relations between Muslim girls and their parents at puberty. Young women perceiving the morbid interest of fathers in their reproductive system must be taken away from home immediately. The bond between fathers and daughters must be broken by law forcefully.


Assumption 162: Religious indoctrination in Islamic culture expresses the struggle of the parallel universe of Allah in the conscious, with the earthly universe of tribal gods in the unconscious.


Assumption 163: Muslims lose their inbreeding and incest instinct alone by outcrossing with non-Muslim populations. Only then they might assimilate into exogamous cultures as Western society. 


Assumption 164: The key to understanding Islamic culture is that Allah should be seen as an overall sexual ideal projection of Muslim males, as a reincarnated tribal god with perpetual orgasm in the afterlife.


Assumption 165: Honor killings can be predicted from the breaking up of SM-dyad by Sexual Scales of Religion.


Assumption 166: Honor killings and acid attacks are caused in endogamous cultures in order to preserve the inbreeding and incest culture. In Paradise culture this was meant for genetic immortality of the tribe. But in human evolution inbreeding merged with (earthly) reincarnation. This instinctive combination is currently in force. Hence nowadays Muslim males unconsciously need appropriate inbred bodies for later earthly reincarnation. Hence, they enforce inbreeding and incest, (read: forced marriages with cousins) on their daughters.


Assumption 167: Monotheism is the sadomasochistic principal component of the over dimensioned polytheistic space. (neem 102)


Assumption 168: Islam forbade reincarnation into the (earthly) universe. Hence, eternal orgasm in tribal afterlife was excluded. Not prohibited was inbreeding and perpetual orgasm in the parallel universe. (Let op het is ‘was’)


Assumption 169: In general, sociopaths are emphatically well established and have a strong moral sense. However, they tragically attach less value to morality.


Assumption 170: In endogamic cultures SM-dyad is the fight between male genetic monoculture (Tree of Life) and female genetic diversity (Tree of Knowledge). SM-dyad is called the Myth of Paradise.


Assumption 171: Endogamous cultures practice inbreeding and incest as an instinct since Homininae. First inbreeding was tied to genetic immortality, but later to earthly reincarnation, which combination is currently in force: the expectation of earthly reincarnation of tribal males reinforces inbreeding and incest. Hence, first inbreeding served the conservation of genetic immortality of the clan, but later the production of inbred bodies for reincarnation of tribal man prevailed.


Assumption 172: In exogamous cultures, as in the animal world, the Vanilla-dyad between male and female pursues genetic diversity.


Assumption 173: Derailed religions are caused by unexplained magical
interactions between abstractions of eternal life.


Assumption 174: In Islamic culture the difference between male and female unconscious is the biggest hurdle to understand each other.


Assumption 175:

Reincarnation delivered the immanent gods for polytheism, which gods filled the multidimensional physiological space of gods in the human brain, corresponding to the five sexual main dimensions of sexual power: heterosexuality, homosexuality, female sexual roles, pedophilia and bestiality. Therefore gods are sexual dimensions too. Of course other gods, originated from natural disasters, were projected also on these power dimensions of the space of gods. Thousands of human gods are interdependent within this rank of five. Monotheism is a forced truncation * of this domain, which divides the space of gods into sadomasochism and remaining dimensions.

* Truncation of sexual dimensions is not the same as statistical explanation, for now no empathy develops for unconscious and suppressed 'other sexual roles', causing cultural psychopathy and generating masochism hate and masochism fear against victims.


Assumption 176: It’s very cynical, but the great common divisor of hostile tribes exactly was the slaughtering of each other, what became also the real meaning of 'God' or 'Allah': monotheism is sadism in optima forma.
Assumption 177: Sadomasochism is the core value of Paradise culture, projected as religion into the parallel universe and renamed as 'monotheism'. 


Assumption 178: Endogamous cultures are chained to inbreeding and incest in the earthly universe. The parallel universe offers them the illusion of an exogamous culture with sexual freedom and genetic diversity. For men, 72 wild virgins are the reward for a lifelong of sexual suffering from the unbearable dullness of their cousins. And for women it is the reward for a lifetime of sacrifice and fighting against their inherited instinct for genetic diversity. In heaven women will be redeemed from their endogamous chains. The confounded and contaminated projection (perpetual orgasm) of sadomasochism (monotheism) in an originally desexualized parallel universe is the religious opium for inbreeding cultures.
Assumption 179: (Neen, achterhaald) Monotheism as a religious trend started 200.000 years ago after the discovery of the parallel universe by Homo sapiens. It started as a sensuous projection of exogamy in heaven, but acquired inherent authority in the course of evolution. What means that tribal males came to believe in their own fantasies and divine personifications such as God and Allah. Monotheism is truly a self-fulfilling prophecy.]

                          cc-by-nc-sa

This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment