Sunday, 18 October 2015

(66) The Sexual Theory of Religion (Part 7: 120-139)

Basic Dimension

http://sexualreligion.blogspot.com/ 

Number Archive

Assumptie 120: Religie verandert met de seksuele regels voor de vrouw.


Assumptie 121: De theorie ziet de Koran slechts als de spiegel van voorgaande
paradijscultuur (mannen) in haar waanzinnige interactie met secundaire religie van het parallelle universum (vrouwen). Islam is een dramatische mengvorm van
primaire met secundaire religie.


Assumptie 122: Omdat de vroege kindertijd aan meisjes zonder grote geestelijke verminkingen voorbij gaat, houden zij een bewuste meerdimensionale godenruimte in het archetype Gods. Natuurlijk maken zij zelf ook deel uit van overige seksuele rollen. Moslima's zijn per definitie meerdimensionaal. Daardoor worden zij later ook gemakkelijker seculier (twee dimensies, moskee en staat) en hebben zij een groter bewuste dan moslims.


Assumptie 123: Zelf existentiële verantwoordelijkheid nemen voor hun moraliteit durven moslims niet. Net zo min als christenen. Religie betekent voor hen dat anderen hun moraliteit ontwerpen. Dat men zelf geen existentiële keuzes maakt, nooit volwassen wordt.


(671) 42. Why Christianity converted the Tree of Life

Assumptie 124: Men zegt wel dat de mythe van Abraham een scharnierpunt is tussen polytheïsme en monotheïsme. Zou het echt? Neen, het was een scharnierpunt tussen reïncarnatie in aardse nazaten en reïncarnatie in het parallelle universum. Want alleen zo stroomde de macht van de duizenden stamhoofden naar de seksuele dictatuur.


Assumption 124: It is said the myth of Abraham is a pivotal point between polytheism and monotheism. Could it really be? No, it was a pivot between reincarnation into earthly descendants and reincarnation into the parallel universe. Only then the power of thousands of tribal leaders flooded to the sexual dictatorship of monotheism.


(673) 43. Inbreeding is the Origin of Human Religion 

Assumptie 126: Het bijzondere van mensenreligie is dat uit seksualiteit ook een eeuwigheidsprojectie valt af te leiden. Die eeuwigheidsprojectie werd in de alpha male geprojecteerd en dat is wat mensenreligie onderscheidt van dierenreligie. Het is een projectie die voor eeuwig geldt en die men 'God' noemt. Want een sterfelijke God bestaat niet. De mensengod is daarom altijd de alpha male uit dierenreligie maar dan met eeuwigheidswaarde. Religie is voor de mens de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.


Assumptie 127: Een endogame religieuze groep wordt bijeengehouden door een combinatie van twee stimuli: groepsbinding op basis van individuele beloning.

1: Inteelt leidt tot groepsbinding (tribal cohesion) en is voorwaardelijk voor iedere endogame seksuele dictatuur. Op weigering van inteelt (of een endogame partner) staat de doodstraf (Mirjam Abarkan).

2: Het eeuwig voortbestaan is de individuele beloning voor het groepslid dat zich aan de inteeltcultuur onderwerpt. De beloning varieert van stoffelijk genetisch voortbestaan (eerste fase paradijscultuur), naar reïncarnatie in het (aardse) universum (tweede fase paradijscultuur), of reïncarnatie in het parallelle universum (derde fase paradijscultuur).

Wij noemen het eeuwig voortbestaan in het (aardse) niversum: primaire religie. En het eeuwig voortbestaan in het parallelle universum: secundaire religie. Incest en inteelt zijn alleen binnen primaire religie zinvol, secundaire religie pleit het lichaam van de vrouw vrij.

Nb. De islamitische cultuur kon niet volledig op secundaire religie overgaan omdat het inteeltaspect van primaire religie dan verloren ging en de endogame groep uiteen zou vallen. Bij vrije partnerkeuze (exogamie) desintegreert islam.


Assumptie 128: Het verschil tussen endogame en exogame culturen ontstond door een interpretatie fout van endogame culturen op de alternerende tijdreeks van inteelt en tribal cohesion: [I&I = Incest en Inteelt; TB= Tribal Cohesion].

I&I => TC | => I&I => TC | (exogame culturen: christendom)

TC => I&I | => TC => I&I | (endogame culturen: islam)

Exogame culturen als het christendom hanteren causaliteit en verklaren stam cohesie uit incest en inteelt. Endogame culturen gaan uit van magisch denken en verklaren incest & inteelt uit stam cohesie. Stamcohesie is religie.


Assumptie 129: De machthebbers van de monotheïstische seksuele dictatuur lokken inteelt uit - als response - om groepscohesie te bevorderen. Zij bevorderen honor killings en neerzuringen om de vrouw in toom te houden. Want als de vrouw exogaam gaat valt het doek voor islam.


Assumptie 130:

Rational thinking: Inbreeding causes tribal cohesion.
Rational thinking: Inbreeding causes religion.

Want: 2: Religie is een uiting van het groepsinstinct.

Magical thinking: Tribal cohesion causes inbreeding.
Magical thinking: Religion causes inbreeding.

Voorts:

Rational thinking: Inbreeding causes genetic replication in the offspring.
Rational thinking: Inbreeding causes a form of eternal life.
Rational thinking: Inbreeding causes religion.


Want Assumptie 126: De mensengod is daarom altijd de alpha male uit dierenreligie maar dan met eeuwigheidswaarde. Religie is voor mensen de zoektocht naar het eeuwig voortbestaan.

Rational thinking: Inbreeding causes genetic replication in the offspring.
Magical thinking: Inbreeding causes reïncarnation in the (earthly) universe.
Magical thinking: reïncarnation in the (earthly) universe causes Inbreeding .
Magical thinking: Religion causes inbreeding.Assumptie 131:

Alleen binnen endogame culturen (islam) geldt:

Human inbreeding = religion
Religion = human inbreeding

Assumptie 132: De eerste mensachtigen hadden een concreet verstand en dachten nog weinig in abstracties. Daardoor overleefden zij met hun slecht toegeruste lijven. Zij waren nog niet in staat tot de enormiteiten van magisch denken. Maar hoe verder in de evolutie hoe meer genetische fouten in logica zich binnen de woestijncultuur
opstapelden. Daarom zit men nu met een Koran waaraan veelal geen touw is vast te knopen.


Assumptie 133: Net zoals genetische mutaties in het DNA hun spoor door de evolutie trekken, bestaat zoiets ook voor abstract denken. En wanneer dergelijke magische mutaties niet door logisch denken worden gecorrigeerd zakt de moslimcultuur steeds verder in de put van Babylonische spraakverwarring.


Assumptie 134: Zolang moslims niet beseffen in de endogame val van het inteelt instinct gelopen te zijn, zullen zij door iedere dictatuur aan een nieuwe response gebonden worden. Iedere profeet die hun inteelt instinct bespeelt is verzekerd van een kritiekloze schare volgers. Moslims zouden hun endogame cultuur op moeten geven. Maar dat heeft een hoge prijs, want als exogame cultuur kan islam niet voortbestaan.


(673) 44. The Fundamental Explanation of Honor Killings and Acid Attacks


Assumptie 135: De drie fases van de paradijscultuur.

Eerste fase: doel genetische saturatie in de nazaten op de boom des levens (inteeltboom). (Meest primitieve maar causale stimulus-response (SR-relatie)

Tweede fase: doel reïncarnatie in het (aardse universum) op de boom des levens (inteeltboom). (Onwerkbare causale SR-relatie, middel en doel geen causaal verband).

Tweede fase (islam): middel reïncarnatie in het (aardse universum) op de boom des levens (inteeltboom) met de bedoeling incest en inteelt op de boom der kennis (uitteeltboom, inteeltbedoeling). Dit door stam endogamie (Sadia Sheikh en Gülsüm Selim). (Werkbare magische SR-relatie).

Derde fase (islam): middel reïncarnatie in het parallelle universum op de boom des levens (inteeltboom) met het doel incest en inteelt op de boom der kennis (uitteeltboom, inteeltbedoeling). Dit door religieuze endogamie (Mirjam Abarkan).(Werkbare magische SR-relatie).

Derde fase (christendom): doel reïncarnatie in het parallelle universum op de boom des levens (uitteeltboom) door zonder zonden te leven volgens normen en waarden van de boom van goed en kwaad (uitteeltboom), exogene cultuur zonder incest en inteelt. (Werkbare magische SR-relatie).(673) 44. A Fundamental Analysis of Honor Killings and Acid Attacks

Assumptie 136: Moslims wordt voorgehouden dat inteelt nu eenmaal bij het verwerven van reïncarnatie in het parallelle universum hoort, terwijl de collateral gegenereerde inteelt feitelijk als hoofddoel dient om tribal cohesion in stand te houden zonder welke de magische groep uiteenvalt.


Assumptie 137: In de mythe van Abraham versmolt men stam endogamie met
etnische en religieuze endogamie. Het was pure seksualiteit.

Stamhoofden werden verenigd onder één ondefinieerbare God. Vrouwen mochten vervolgens over alle stammen paren maar moesten binnen de religie blijven. Zo stelde de mythe paal en perk aan autosomale recessieven. Dat was de winst van secundaire religie. Zelfs bood zij het latere christendom een exogame vluchtweg terug naar polytheïsme. Maar islam overspeelde haar hand en trapte in de val van gemengde primaire met secundaire religie. Want een kind kan zien dat stam endogamie vloekt met religieuze endogamie.Sources of religious variance (3)

Assumptie 138: Het religieuze of seksuele domein

- Religieuze regelingen die naar verwachting worden uitgevoerd, vallen binnen het religieuze domein.

- Religieuze ontregelingen zijn regelingen waarvoor religie geen verantwoordelijkheid aanvaardt. Zij vallen kennelijk onder een ander domein: de seksualiteit. Zou religie hiervoor verantwoordelijkheid accepteren, dan plaatste zij zichzelf ook binnen het seksuele domein.

- Het christendom leidt tot masochistische seksuele ontregeling. Hiervoor neemt de leer geen verantwoordelijkheid. Zou zij dit doen dan erkende zij haar grondslag in de seksualiteit.

- In islam worden religieuze regelingen veelal expliciet binnen het seksuele domein gedefinieerd. Zij zijn daarom op te vatten als seksuele regelingen. Binnen islam is daarom nauwelijks sprake van religieuze ontregeling.

Kort en goed is het onbelangrijk in welk domein religie zichzelf plaatst. Religie wordt het best begrepen wanneer het zelf ook uit het seksuele domein voortkomt. In welk geval het christendom deseksualiseerde en vrijwel geheel uit secundaire religie bestaat terwijl islam een menggodsdienst werd van primaire en secundaire religie. Seksualiteit is de belangrijkste voorspeller van islamitisch gedrag.


Homosexuality, the second God (8)
Assumptie 139: Polytheïsme en monotheïsme

Polytheïsme

1: Eerste God: mannelijke heteroseksualiteit. [Alpha male]
2: Tweede God: mannelijke homoseksualiteit.[homoseksuele clerus]
3: Derde God: vrouwelijke seksuele rollen.
4: Vierde God: pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit.

Monotheïsme

1: Eerste God: mannelijke homoseksualiteit.[homoseksuele clerus]
2: Tweede God: mannelijke heteroseksualiteit. [Alpha male]
3: Derde God: vrouwelijke seksuele rollen.
4: Vierde God: pedofilie.
5: Vijfde God: bestialiteit

cc-by-nc-sa
This work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment