Sunday, 18 October 2015

(64) The Sexual Theory of Religion (Part 5: 80-99)Assumptie 80: Eerverlies treedt op wanneer een (vrouwelijk) lid (Eva) van de stam zich afzondert met een mannelijk lid (de Slang) van een andere stam. In dat geval kan zij onverhoopt een kind uit uitteelt baren, waar God, de patriarch van de stam niet in wenst te reïncarneren. Het aanmerkelijk belang is daarom incest en inteelt. Dan worden honor killings begrijpelijk en komt het motief boven water:


(Gen: 3:15) En Ik zal vijandschap zetten tussen u (de Slang) en tussen deze vrouw (Eva), en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Tussen het zaad van God van de ene stam en het zaad van de Slang van de andere stam.


Assumptie 81: Eremoord moet worden opgevat als een seksuele lustvervulling van vaders die hun psychopathische haat in de horigheid van hun dochters projecteren.


Assumptie 82: De weeffout in het monotheïsme is de onttroning van de stamhoofden uit de paradijscultuur, waardoor hun legitimiteit betreffende incest en inteelt verloren ging.

Er ontstond daardoor een machtsvacuüm waardoor de bovenschikkende relatie tussen de heteroseksuele man en overige seksuele rollen werd aangetast.

Stam endogamie verloor het primaat boven etnische en religieuze endogamie. Dat resulteerde in een nevenschikkende relatie met overige seksuele rollen, die zijn uitwerking vond in overspel van de nicht en de weigering van broedstoofschap door de dochter.

Het monotheïsme kan alleen bestaan door onderdrukking van overige seksuele rollen, en veroorzaakte zelf de weeffout die uiteindelijk tot haar ondergang leidt. Want eerwraak komt maar weinig voor omdat vrouwen tot nu toe succesvol werden onderdrukt. But time is running out door de ontwikkeling van overige seksuele rollen. De islamitische cultuur zal het polytheïsme van het christendom straks overslaan en direct naar atheïsme springen.


(659) 30.The Honor Killing Syndrome


Assumptie 83: Honor Killing Syndrome

1: Reïncarnatie in aardse nazaten door incest en inteelt: paradijscultuur.
2: Overige seksuele rollen zijn objecten: onderschikking.
3: Monotheïsme verbiedt aardse reïncarnatie uit paradijscultuur.
4: Aardse reïncarnatie verdrongen naar onbewuste.
5: Monotheïsme genereert legitimiteitsconflict incest en inteelt.
6: Legitimiteit inteelt verwatert tot 'maatschappellijk aanzien van de stam'.
7: Monotheïsme ondergraaft daarmee de eigen subject - object doctrine.
8: Onttroond stamhoofd verliest het gezag over de vrouw.
9: Inteelt wordt gelegitimeerd door pure onderdrukking.
10: Aan allerwegen onbegrip ontlenen honor killings hun magische kracht.
11: Dappere vrouwen onttrekken zich aan de macht van de man.
12: Machtsgreep overige seksuele rollen binnen monotheïsme naar polytheïsme.
13: Overige seksuele rollen weigeren incest en inteelt: nevenschikking
14: Onverholen dreiging door onbewuste koestering van moordlust.
15: Onthouding eerbetoon fellatio door overgang van vrouwen op uitteelt.
16: Frustratie vader over niet vervulde aardse reïncarnatie zet zich om in haat.
17: Seksuele balans van religie treedt in werking.
18: Ontbinding SM-dyade in moordlust en seksuele lust.
19: Eerherstel door verrekening van onthouden fellatio.


(660) 31.The Honor Killing of Mirjam Abarkan


Assumptie 84: Bij religieuze endogamie wordt de SM-dyade alleen aan het vriendje vrijgegeven wanneer er sprake is van dezelfde religie. Dat is een restant van het aloude incest en inteelt instinct. Binnen de islamitische cultuur worden daarom alleen moslim vrienden geaccepteerd. 

Had men de link tussen eerwraak en inteeltwraak beseft dan zou het wel opzet zijn geworden. Maar dat wordt hier uitgesloten. Bewustmaking door de Westerse cultuur kan honor killings in toekomstige gevallen daarom in opzettelijke moord veranderen. Dat is de les uit dit gebeuren. Schakel over van eerwraak op inteeltwraak en waarschuw de familie bij het eerste alarm van het meisje voor de gevolgen van veroordeling als opzettelijke moord. Dat proces, daar moeten wij doorheen. Dan pas komt er licht aan het einde van deze tunnel des doods. Zie hiervoor (370) De Wet op Eergerelateerd Geweld (2018).

Daarom geldt ook hier weer de Wet op Eergerelateerd Geweld, houdt de familie bij het eerste alarm door het meisje een veroordeling voor opzettelijke moord voor. Besef ook dat familie Sheikh, een echte dadergroep, eerst nog meende in haar recht te staan. Dat men helemaal niet door had dat dit hier allemaal niet kan. Dat het hier geen Pakistan is. Dat hun moraal hier niet geldt. Besef ook dat onze overheid hier uit gemakzucht een taak heeft laten liggen. Niet eens de moeite neemt om te dreigen. Heel jammer weer...

Dat het in statistische zin helemaal niet uitmaakt of het inteeltwraak is. Dat u nu tenminste een sluitend cybernetisch model hebt. Want met 'eerwraak' houdt u een fopspeen in de hand. Dat heeft de rechter dan ook terecht als grond verworpen. Maar dan is er nu dus geen culturele motivatie? Maar pakt een Hollandse moeder soms ook een mes? Zijn wij nu dan klaar? Is het een tragisch ongevalletje zoals de advocaat oppert? Dat zou al te simpel zijn.

Besef dat inteeltwraak een handvat levert, op grond waarvan u een beleid kunt voeren dat naar verwachting tot minder honor killings leidt. De voorspellende waarde, daar gaat het om, niet de juistheid van de theorie. 


Assumptie 85: Moslima's die vanwege een niet islamitische vriend een abortus ondergaan moeten voor hun leven vrezen en de relatie met hun familie onmiddellijk beëindigen.


Assumption 85: Muslim girls who underwent an abortion because of a non-Muslim friend must fear for their lives and immediately must terminate all relations with their family. Also they are no virgins anymore.

Ons recht heeft een inhoudelijk probleem omdat het zich baseert op eerwraak in plaats van inteeltwraak. Eerwraak biedt geen valide onderbouwing, het bevat geen rechtvaardiging, geen voorspellend vermogen voor buitensporige geweld. Het is gestoeld op magisch denken, klakkeloos overgenomen van de islamitische cultuur. Hoger beroep oordeelt daarom op grond van magisch denken. Eerwraak is een schaamlap voor wetenschappelijke armoede, voor het gebrek aan empathisch vermogen van de Westerse cultuur om deze problematiek te doorgronden.


(370) De Wet op Eergerelateerd Geweld (2018)

De familie wordt gewaarschuwd omdat het volgens de Genetische anti-discriminatiewet (2018) verboden is om vrouwen in deze zin te bedreigen of de wil op te leggen. Kan het bewijs daartoe geleverd worden, dan volgt een daadwerkelijke veroordeling. Het bewijs kan bijvoorbeeld de voorbereiding van een gedwongen internet huwelijk met een Pakistaanse neef zijn. Maar ook door de vrouw in kwestie opgenomen gesprekken waarin haar ouders haar hebben bedreigd kunnen als bewijs gelden.

De Genetische anti-discriminatiewet (2018) schept op deze wijze de voorwaarden
voor de uitvoering van de vervolgwet, de Wet op Eergerelateerd Geweld (2018).

Vervolgens ontvangen alle familieleden een gerechtelijk bevel om in persoon voor de rechtbank te verschijnen. Leden die zonder opgaaf van geldige redenen verstek laten gaan krijgen automatisch een jaar gevangenisstraf.

Al deze maatregelen zijn van psychologisch belang om personen afkomstig uit andere culturen een keiharde waarschuwing te geven.

De familie moet worden opgevat als een afgesloten groepering afkomstig uit een andere cultuur. De spanningen met de onwillige dochter lopen hoog op en de gelederen sluiten zich eendrachtig. Objectieve informatie dringt niet meer tot de familie door. Religieuze waanzin wordt voor waar aangenomen. Waanzinnige beslissingen ten aanzien van de dochter worden als terecht ervaren. Deze massapsychose kan alleen maar door een koude douche doorbroken worden. En daarvoor dient deze wet.

De rechter of zijn plaatsvervanger wijst de familie op het in Nederland fungerende recht. Maar ook op de wijzigingen die zijn opgetreden sinds de Wet op Eergerelateerd Geweld (2018). De belangrijkste wijziging betreft het gegeneraliseerde daderschap van mogelijk geweld tegen de vrouw, hierna eerwraak te noemen.

(661) 32. The Law against Revenge for Outbreeding

Assumptie 86: Om inteeltwraak in Europa te bestrijden moet het afdwingen van islamitische huwelijken bij wet verboden worden.


(661) 32. Interaction Inbreeding with Secularism


Assumptie 87: Overige seksuele rollen zijn homo's, vrouwen, kinderen en dieren. Zij worden als objecten beschouwd. Wij voegen hier nog 'anders gelovigen' aan toe.


Assumptie 88: Uit de verering van de patriarch van de stam sprak de religie van de stam. Leden van andere stammen waren anders gelovigen die als objecten werden afgeslacht.


Assumptie 89: Het inteeltinstinct onderscheidt tussen stamleden en niet-stamleden, tussen gelovigen en anders gelovigen. Uit dit instinct kwam de eendimensionale cultuur van islam voort. Deze cultuur onderscheidt tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen. Anders gelovigen maken hier deel van uit. Overige seksuele rollen bevinden zich daarom zowel binnen als buiten de stam.


Assumptie 90: Aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in een
tweedimensionale cultuur heft de scheiding op tussen mannelijke heteroseksualiteit en overige seksuele rollen binnen de eigen stam. Anders gelovigen worden nog steeds vervolgd. Secularisatie laat daarom de scheiding tussen gelovigen en anders gelovigen, tussen stamleden en niet stamleden, onverlet. Bedoeld wordt dat secularisatie het inteeltinstinct niet kan elimineren.


Assumptie 91: De aanvaarding van de scheiding van moskee en staat in islamitische culturen zal het inteelt instinct niet doven. Dwang tot religieuze endogamie dient bij wet bestreden te worden.

(662) 33. Cybernetics of Islam

Assumptie 92: De eendimensionale islamitische cultuur is het gevolg van het inteeltinstinct dat mannelijke heteroseksualiteit scheidt van overige seksuele rollen.


Assumptie 93: De overgang van seculiere moslima's op de tweedimensionale cultuur van de scheiding van moskee en staat moet worden gezien als symptoombestrijding die slechts tot integratie leidt.


Assumptie 94: Voor assimilatie van moslims in de Westerse samenleving dient het inteeltinstinct te worden bestreden. Een meerdimensionale islamitische cultuur volgt dan vanzelf.


Assumptie 95: Alleen een supersterk instinct op basis van het sadomasochisme, als synthese van moordlust en seksuele lust, dat uitwerkt in de concrete vorm van het inteeltinstinct, is sterk genoeg om de niet aflatende moordlust en seksuele ontregeling binnen de islamitische cultuur te verklaren. En dat voltrekt zich in de Seksuele Balans van Religie, waarin de SM-dyade weer ontbonden wordt in moordlust en seksuele lust. Het inteelt instinct is de rode draad door de geschiedenis van religie.


Assumption 95: Only a super instinct based on sadomasochism, as the synthesis of killer instinct and sexual instinct, working out in the concrete form of the inbreeding instinct, is strong enough to explain the relentless bloodlust and sexual disruption of Islamic culture. This process is described with the Sexual Balance of Religion, in which SM-dyad decomposes again in bloodlust and sexual desire. The inbreeding instinct is the thread through the evolution of human religion.


Assumptie 96: Zich ontwikkelende moslima's (FD) destabiliseren hun cultuur (SS), waardoor moslims radicaliseren en naar de wapens grijpen. Want wanneer moslima's uit de SM-tetrade stappen, rest moslims nog slechts de enkelvoudige SM-dyade van destructie en geweld. Onderliggende drijfveer is het inteeltinstinct (II), dat in haar effectiviteit bedreigd wordt. Niemand kan de orgie van geweld binnen islam verklaren zonder juist deze onderliggende drive. 


Assumptie 97: Incest met eigen kinderen, neven en nichten was een sacraal gebeuren om de heilige geest binnen de groep in stand te houden. Het was de inlossing van de belofte aan de schepper van de groep, de eerste mythologische figuur. Men noemde hem 'God' en plaatste in hem de seksuele ideaalprojectie van de alpha male.

Vrouwen die het voortbestaan van de stam feitelijk zeker stelden door overspel met mannen uit andere stammen of door de weigering van broedstoofschap voor familiezaad werden zoveel mogelijk uitgemoord. Deze schending van de heilige geest betekende de doodstraf voor de vrouw.

Met stam endogamie verdween het inteelt instinct echter niet, men noemt het nog wel 'religie'. Stam endogamie ging over op religieuze endogamie, wat betekent dat moslima's die met mannen van een ander geloof omgaan nog steeds worden vermoord.(663) 34. The Endgame of islam

Assumptie 98: Islam zal Europa niet veroveren. De Westerse vrouw is daarvoor te ver ontwikkeld. 

Maar de strijd tussen atheïstische moslimvrouwen en moslimcriminelen zal op Europese bodem worden uitgevochten. Deze vrouwen kiezen liever voor West Europese mannen vanwege hun atheïstische cultuur.

Moslimmannen zullen steeds moeilijker aan gegijzelde moslima's komen waardoor het pay off systeem van islam aan kracht verliest. Ook slagen zij er onvoldoende in de vrouwen in ghetto's bijeen te houden en sharia in te voeren.


Al deze signalen wijzen op ontbinding van de islamitische cultuur op Westerse bodem in moslimcriminaliteit en atheïsme. De criminaliteit reageert zich thans nog af in haat tegen de Westerse cultuur. Maar voor een belangrijk deel zullen voorheen gegijzelde vrouwen ook slachtoffer worden.

Dit alles betekent dat de invoering van wetten tegen islamitisch racisme grote gevolgen krijgt. De moslimcriminaliteit zal verder toenemen en het aantal honor killings zal schrikbarend stijgen.

Maar wegkijken zoals door het multiculturalisme reeds vier decennia in praktijk wordt gebracht, zal leiden tot parallelle samenlevingen van door islamitisch racisme gescheiden populaties. Dit loopt uit op een amorele samenleving die zich doorgaans ontbindt in een burgeroorlog.

cc-by-nc-saThis work is licenced under a Creative Commons Attibution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International Licence.

No comments:

Post a Comment